Rammebevilgning 2020 for forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak

Formål

PES2020-rammebevilgningen for 2020 skal bidra til å styrke norsk deltakelse i de siste utlysningene i Horisont 2020. PES2020-støtten skal avlaste kostnader for norske søkere forbundet med søknadsskriving og kompetanseheving om deltakelse i Horisont2020.

I tillegg skal rammebevilgningen benyttes til å sikre høy norsk deltakelse fra og med første utlysning i Horisont Europa. Søkerne oppfordres derfor til å delta i relevante posisjoneringsaktiviteter rettet mot det neste rammeprogrammet. Ved fordeling av midler vil Forskningsrådet legge vekt på søkers resultater fra Horisont 2020 ved utgangen av 2019.

Søkere med liten EU-erfaring vil få tildelt midler innenfor tilgjengelige budsjettrammer til å bygge opp eller styrke deltakelsen sin i EUs rammeprogrammer.

Støtte til posisjoneringsaktiviteter blir vurdert individuelt for hver søknad, basert på aktiviteter beskrevet i søknaden, aktivitetens relevans og søkers potensial for å gjennomføre aktivitetene.

Hvem kan søke?

Forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om en årlig ramme via denne utlysningen, eller sende inn enkeltsøknader til løpende utlysninger til PES2020. Se listen over godkjente forskningsorganisasjoner.

Dersom en organisasjon søker om årlig rammebevilgning, skal bevilgningen gå til å dekke organisasjonens utgifter til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering. Midler kan ikke gå til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere. Dersom en organisasjon sender inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og til reiser/profilering, kan den maksimalt få 500 000 kroner i samlet støtte for 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra Horisont 2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra Horisont 2020, slik som Eurostar, Joint Technology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også få støtte dersom prosjektene mottar finansiering fra Horisont 2020 gjennom såkalte COFUND-utlysninger.

PES2020-midlene skal dekke organisasjonens egen deltakelse i Horisont 2020-søknader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene, men som ikke har egen rammebevilgning, må sende inn separat søknad til Forskningsrådet for å få dekket sine kostnader.

Les mer om betingelser for støtte til prosjektetablering og posisjonering under overskriften "Aktuelle temaer".

I tillegg til økonomisk støtte gjennom PES2020-rammebevilgningen, kan Forskningsrådet tilby norske søkere veiledning fra de nasjonale kontaktpersonene (NCP-er) som er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020.

Søkere kan også få tildelt gratis konsulenthjelp fra firmaet PNO.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med Forskningsrådet så tidlig som mulig for å sikre best mulig støtte, både til søknadsskriving og posisjoneringsaktiviteter.

PES i Horisont Europa

PES-ordningen vil bli videreført i Horisont Europa, men det er per i dag for tidlig å si noe konkret om hvordan ordningen vil bli seende ut.

Søkere oppfordres til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for Horisont 2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for Horisont 2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Les mer her.