Regional kvalifiseringsstøtte 2019 (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge lyser ut regional kvalifiseringsstøtte til FoU-prosjekter. Utlysningen er åpen for regionens forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra regionale forskningsfond, nasjonale forskningsprogram eller internasjonale forskningsprogram.

Kvalifiseringsstøtte fra RFFNORD skal stimulere til samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Søknader som inneholder gode samarbeidskonstellasjoner (gjerne i og utenfor regionen) vil kunne prioriteres av styret, så fremt prosjektkvaliteten ellers vurderes som høy.

Det stilles følgende krav for denne utlysningen:
 • Kvalifiseringssprosjektet skal ha et tydelig definert forskningsinnhold og beskrive problemstillinger, forskningsmessig metode og løsningsforslag som skal løses i hovedprosjektet kvalifiseringsstøtten skal lede frem til.
 • Søknaden må redegjøre for forskningsfronten på området, og plassere prosjektet i forhold til eksisterende kunnskap.
 • Kvalifiseringsstøtte skal løse utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og gjennomføres.
 • Resultatene fra prosjektene skal gi nødvendig grunnlag for et hovedprosjekt og skal tydelig beskrive en intensjon om videreføring i et hovedprosjekt.
 • I søknaden må det fremgå tydelig hvilket program og utlysning man ønsker å innrette seg mot med et FoU-hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsstøtte gis for en prosjektperiode på minimum 3 måneder og inntil 12 måneder.
 • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte inkluderer personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante prosjektkostnader.
 • Gjennomføring av workshops kan inngå som en del av prosjektkostnadene, men kan ikke utgjøre hoveddelen av kostnadene.
 • Søknadene må være forankret i de regionale FoU-institusjonenes egne strategier og dette må være synliggjort i søknaden.
 • Søknadene må ha med minst én samarbeidspartner fra regionens næringsliv og/eller regional offentlig sektor som er aktivt inkludert i minst én arbeidspakke.
 • Samarbeidspartner(ne) som beskrives i pkt 2 må inngå med en finansieringsandel på minimum 10% i forhold til fondets eventuelle finansiering. (Eksempel: Gir RFFNORD et tilsagn på NOK 100.000,- må dette matches med minimum NOK 10.000,- fra samarbeidspartner(e)) Denne egenandelen kan være i form av egenfinansiering, eller egeninnsats i form av timer, og kan deles på flere. Prosjekteier og samarbeidende FoU-institusjoner kan legge inn egenandeler i prosjektet, men disse vil ikke regnes med i de 10%

Totalt tilgjengelige midler: 4 mill NOK

Maksimalt støttebeløp: 300 000,- per prosjekt (inntil 500 000,- i særskilte tilfeller)

Les mer her.