Regionale offentlige hovedprosjekter vår 2019 (RFFHSTAD)

Regionale Forskningsfond Hovedstaden lyser ut midler til regionale offentlige hovedprosjekter.

Formålet med utlysningen er å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal offentlig sektor - private bedrifter og FoU-miljøer.

Det kan sendes søknader innenfor flere tematiske områder der offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt.

Utlysningen er dermed en åpen konkurransearena med stor tematisk bredde.

Det er fortsatt krav om et samarbeid mellom kommunal eller fylkeskommunal sektor i Oslo/Akershus, FoU-miljøer og bedrift(er) som skal kommersialisere innovasjonen i alle søknader til denne utlysningen.

Det er gitt eksempler i underpunkter til hvert tematisk område. Disse eksemplene er ment til inspirasjon, men ikke begrenset til disse.

Det viktigste er at innovasjonen gir et fotavtrykk i Oslo/Akershus, i form av nytteverdi for bedriften og/eller offentlig sektor. RFFHSTAD stimulerer til at nye løsninger skal bli tatt i bruk av offentlig sektor, og vi mottar derfor også søknader som har som målsetning å gå over i en innovativ offentlig anskaffelse etter at prosjektet er gjennomført.

 • EdTech-løsninger for kommunal og fylkeskommunal sektor
  • Oppvekst, utdanning i skolesektoren
  • Pedagogisk innhold i skolenes IKT-løsninger for elevene
 • IKT for smarte regioner
  • Samfunnssikkerhet - terror, sabotasje
  • Bedre fysisk miljø, herunder måling, analyse og tiltak som kan bedre luft- og vannforurensninger i regionen
  • Håndtering av avfall i bred forstand - inklusive massehåndtering
  • Kostnadseffektiv administrasjon i offentlig sektor og innovative IKT-løsninger for innbyggerne
 • Bioøkonomi/bioteknologi
  • Bærekraftig, effektive og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, for, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, papir og tekstiler.
 • Samferdsel
  • Digitale tjenester for kollektivreisende
  • Innovative løsninger som stimulerer adferdsendring i reisemønsteret i befolkningen for å redusere bilkjøring inn mot Oslo.
 • Vann og avløp
  • Vannforsyning - vannkvalitet, rensing, lekkasjer og sikkerhet
  • Klimautfordringer - overflatevann. Herunder IKT-baserte styrings- og overvåkningssystemer
  • Modellering og datagrunnlag
  • Innovative løsninger for utbygging, vedlikehold og reparasjoner
  • Energiutnyttelse
 • Velferdsteknologi
  • Tjenester og teknologi for en mer kostnadseffektiv kommunal eldreomsorg
  • Tjenester og teknologi som kan bidra til at de eldre kan klare seg lenger i egen bolig

Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer med god forankring og aktiv deltakelse fra kommunal eller fylkeskommunal offentlig prosjektpartner.

Søknader som vil prioriteres er de som scorer høyt på vurderingskriteriene og som har:

 • høy innovasjonsgrad
 • høy nytteverdi for bedriften(e) i form av skalerbart markedspotensial

og/eller

 • høy nytteverdi for offentlig sektor i form av endring av eksisterende praksis

Fondet gir maksimalt 75 % støtte til regionale offentlige prosjekter. Egeninnsats kan bestå av kontanter og/eller lønnet egeninnsats. Bedrifter som deltar må bidra med minst 50 % egeninnsats av bedriftens totale aktivitet i prosjektet i henhold til EØS regelverket for statsstøtte. Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte.

Kriterier som legges til grunn i vurderingen av søknadene og krav til samarbeid er spesifisert på neste side.

Les mer her.