Regionale offentlige prosjekter vår 2019 (RFFNORD)

Det regionale forskningsfond, Fondsregion Nord-Norge lyser ut midler til regionale offentlige prosjekter, med innovasjon i offentlig sektor i fokus.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter (se definisjon av offentlig virksomheter her).

RFFNORD ønsker å stimulere til økt innovasjon i offentlig sektor i Nord-Norge, og lyser derfor ut midler rettet mot dette formålet.

Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlige virksomheter, og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon. Virksomhetene som søker kan på fritt grunnlag velge hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.

Offentlig sektor sysselsetter bredt i Nord-Norge, og i mange av de nordnorske kommunene er offentlig tjenesteyting den største og viktigste arbeidsplassen. Samtidig gjør stadig økende konkurranse om arbeidskraften at det må finnes og utvikles nye, innovative måter å løse det offentliges utfordringer på. Det er også viktig at offentlig tjenesteyting utvikles i tråd med innbyggernes krav og forventninger. Geografien i Nord-Norge, med store avstander og relativt spredt bebyggelse, gjør det nødvendig å finne nye løsninger som gjør at tjenestetilbudet i så stor grad som mulig kan være likeverdig uavhengig av bosted. Utfordringer som følger av mulige strukturendringer i kommunesektoren kan også være aktuelle problemstillinger for prosjekter rettet mot denne utlysningen. Det er behov for forskning på og om effektiv bruk av offentlige ressurser, de store utfordringene for det offentlige fremover, samt teknologisk utvikling innenfor denne sektoren.

Forskningsfondet ønsker å støtte prosjekter som har tydelige og konkrete mål og innovative løsninger om bedre og/eller mer effektive tjenester i offentlig forvaltning.

Søkere utfordres spesielt til å beskrive hvordan prosjektets oppnådde resultater kan implementeres, spres og forankres i regionen, slik at det kan generere nytteverdi for offentlig statlig og kommunal forvaltning i Nord-Norge. Søker må dermed ha en plan for forankring og overføring av resultatene.

Søkergrupper:

Nordnorske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, sammenslutninger av kommuner, og tilsvarende regionale forvaltningsnivå innenfor fondsregionen.

Regionale offentlige prosjekter:

Prosjekter av 1-3 års varighet. Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske område. Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt. Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø. Prosjektansvarlig og/eller eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 25% av de totale prosjektkostnadene. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.

Finansiering:

Offentlige virksomheter: Inntil 75% prosjektfinansiering


Totalt tilgjengelige midler: 12 mill NOK

Støtte per prosjekt: 1-3 mill NOK

Les mer her.