Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Tilbudet om stipend for forskningsopphold i utlandet gjelder for doktorgrads- og postdoktorstipendiater med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. Forskningsoppholdet i utlandet kan være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder.

Etter tilsetting i stipendiatstilling, og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold, kan prosjektansvarlig organisasjon fremme søknad. Søknaden må være begrunnet i og relatert til hovedprosjektet fra Forskningsrådet.

Utenlandsoppholdet for stipendiaten må være avsluttet minst 6 måneder før avsluttet stipendperiode.

Vi kan ikke tildele utenlandsstipendet for opphold ved en forskningsorganisasjon i stipendiatens hjemland, med mindre organisasjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge.

Det er en forutsetning at stipendiaten ikke har studert eller arbeidet i hjemlandet i mer enn 12 måneder i løpet av de 3 foregående årene.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for stipendiater finansiert av Forskningsrådet i pågående prosjekter der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig, og for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Foretak eller offentlig virksomhet er prosjektansvarlig og må stå som søker, i samråd med gradsgivende organisasjon.

Prosjektansvarlig fremmer søknaden etter tilsetting i stipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold minst 3 måneder før oppholdet. Unntak må begrunnes.

Det kan ikke søkes om utenlandsopphold for stipendiater finansiert gjennom grunnbevilgninger til Senterordningene. Det gjelder SFF, SFI, FME og FKB.

Les mer her.