Logo KIN

AI decision support in medical emergency calls


Combining speech recognition and structured hospital data for AI-supported decision making in medical emergency calls

Prosjektet er tredelt: Først gjøres en detaljert kartlegging av hvilke kontakter hjerneslagpasienter i Helse Bergen har hatt med helsevesenet før de når sykehuset og havner i Hjerneslagregisteret. Deretter benytter vi disse pasientenes 113-samtaler og strukturerte sykehusdata (Norsk pasientregister) for å for å utvikle og teste (på historiske data) en KI-modell. Til slutt vil modellen bli tatt i bruk live i AMK Bergen for å undersøke om treffsikkerheten for hjerneslag er bedre med bruk av KI, sammenliknet med dagens system. Dersom vi lykkes, er målet er å tilby systemet som beslutningsstøtteverktøy i alle landets AMK-sentraler, og på sikt gjerne også legevaktsentraler. En videre målsetting vil være å utvide konseptet til å kunne gi beslutningsstøtte også ved andre akuttmedisinske tilstander, som f.eks. hjerteinfarkt og sepsis.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører innenfor områdene medisinsk nødmeldetjeneste, kunstig intelligens/maskinlæring, hjerneslag, i tillegg til brukerorganisasjonen. Følgende organisasjoner er involvert med en eller flere prosjektmedarbeidere: Helse Vest IKT, Helse Bergen (Nevrologisk avd., Akuttmedisinsk avd., Helsetjenesteutvikling), Høgskolen på Vestlandet, MMIV (Mohn Medical Imaging and Visualization center), Oslo Universitetssykehus (slagavdelingen), Hjerneslagregisteret, LHL Hjerneslag (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Hjerneslag) og Helsetjenestens driftsorganisasjon.

Formål

Formålet med prosjektet er å utvikle beslutningsstøtte for operatører i nødmeldetjenesten ved henvendelser om akuttmedisinske tilstander, basert på analyse av 113-samtale i kombinasjon med innhenting av strukturerte data fra pasientens sykehusjournal. Hjerneslag er valgt som tilstand for å teste ut konseptet, men formålet er videreutvikling til andre tilstander i oppfølgingsprosjekter, dersom prosjektet lykkes i å prestere bedre enn dagens system.

Effekt/kvalitetsmål

Forskningen i prosjektet retter seg mot effekten av innføring av kunstig intelligens som beslutningsstøtte, sammenliknet med dagens system, som er basert på operatørens vurdering alene.

Problemstilling

Sensitiviteten for deteksjon av hjerneslag på medisinsk nødtelefon, er vist å være ca. 68% med dagens system (operatør med Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp som beslutningsstøtte). For legevaktsentraler er tall for dette ukjent. I Danmark har man vist at kunstig intelligens presterer bedre enn operatører på gjenkjenning av hjertestans ved henvendelser til medisinsk nødtelefon. Dette prosjektet ønsker å bedre treffsikkerheten ved, som første tilstand, hjerneslaghenvendelser, med fokus på utviklingen av KI med en unik kobling av historiske sykehusdata med analyse av 113-samtalen som grunnlag for modellen.


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang

Type helsetjeneste:

Primær, Spesialist

Type data:

Strukturerte data, Lyd

Datakilde:

Journal, Annet

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Diagnostikk, Annet

Pasientgruppe

Pasienter som henvender seg til 113 med akuttmedisinske tilstander, i første omgang hjerneslag.

Prosjekteier

KoKom, Helse Bergen

Helseregion

Helse Vest

Kontaktpersoner