Logo KIN

AMK-simulator


AMK Simulator: Et komplett verktøy for trening og kompetansebygging i AMK, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) gir første hjelp ved livstruende skade eller sykdom utenfor sykehus. Tidlig diagnostikk og og behandling er essensielt for å redde liv. På kort tid tar AMK kritiske vurderinger, livsviktige beslutninger og veileder innringer i førstehjelp. Det er ca. 1 mio. nødsamtaler hvert år, og tallet øker. Det forventes at AMK sine oppgaver øker både i antall og kompleksitet. Jobben er faglig komplekst og krevende, og samhandling mellom innringer og AMK er
avgjørende for utfallet. Likevel finnes ingen standardisert utdanning, opplæring, sertifisering eller vedlikeholdstrening for AMK-operatører. Det er behov for styrke kompetansen for å møte disse utfordringene, særlig omkring kommunikasjon, operativ psykologi, språk, og prioriteringskompetanse. Innovasjonspotentiale i prosjektet er at det utvikles en metode for dette. Prosjektet utvikler en fullskala simulator med 1:1 digitalt grensesnitt for alle funksjoner i AMK, og det utvikles virtuelle pasienter med kunstig intelligens (AI). 1:1 simulering betyr at brukerne kan trene i sitt vanlige arbeidsmiljø (in-situ).

Dette er en helt ny løsning for kompetansebygging, og AMK kan trene kommunikasjon, klinisk og teknisk kompetanse i en virtuell setting som fremstår realistisk. Som bruker blir man ringt opp av en virtuell pasient, som simulerer realistiske sykdomsbilder og reagerer emosjonelt som en alminnelig innringer. Ved å lytte til lydlogger lærer AI å agere innringer, men også hva som er best praksis for AMK og kan gi tilbakemelding på brukers prestasjon. Læringen fra dialogen i lydloggene, bakgrunnstøy og andre metadata bruker AI også til å gi sanntid råd og anbefalinger, dvs. beslutningsstøtte.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom RAKOS, AMK Stavanger, Safer og Headroom Life Science. Etter anmoding fra NFR ble i mai 2020 også Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM) en del av prosjektet.

Formål

Formålet til prosjektet er å revolusjonere trening, utdanning og opplæring av helsepersonell i fremtiden ved bruk av en innovativ og kosteffektiv måte å trene på. Dette gir mindre utgifter til kurser, opplæring, sertifisering og resertifiseringer.

Ønsket effekt er at det blir:

  • færre sykemeldinger/fravær, og flere år på AMK pga. økt trygghet og trivsel
  • økt samhandling i AMK teamene, mellom AMK team og øvrige aktører i helsevesenet og nødetater, pga. økt trening
  • økt forskning på og dokumentasjon av best praktiske og nye metoder med forbedring av arbeidsrutiner og prosedyrer
  • standardisert og kvalitetssikikret trening, utdanning og kompetansemonitorering for AMK
  • bedre, mer effektiv og bærekraftig AMK-tjeneste. Hver 1% forbedret effektivisering/ressursbruk betyr ca. 100 mio. NOK spart.
  • økt bruk av muliggjørende teknologi i helsevesenet ved å være et foregangsprosjekt

På sikt: økt kvalitet, kvalitet og kompetanse i AMK og helsevesenet.

Effekt/kvalitetsmål

Det vil forskes på effekten av simulatoren. I første omgang vil det utføres en observasjonsstudie av AMK-operatører i Helse Vest, før og etter implementeringen av AMK-simulatoren. Dette vil bli etterfølgt av en deskriptiv kvantitativ observasjonsstudie i Helse Vest hvor ulike kvalitetsindikatorer ved tidskritiske hendelser vil bli undersøkt. Disse må vi få tilgang til via nasjonale registre, for å undersøke om implementeringen av AMK-simulatoren har gitt lavere dødelighet og sykelighet opp mot disse tidskritiske hendelsene (hjertestans, traumer, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt).

Problemstilling

Det finnes ingen standardisert rekruttering, utdanning eller etterutdanning for AMK-operatører hverken på tekniske ferdigheter eller på kommunikasjon.

Ekstern lenke til prosjektet

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/prosjekter/amk-simulator


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

IKT-infrastruktur/datatilgang, Kompetanseutvikling

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Lyd

Datakilde:

Register

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Annet

Pasientgruppe

Innringere til AMK

Pasientvolum/datamengde

100 000 lydlogger

Prosjekteier

RAKOS

Helseregion

Helse Vest

Kontaktpersoner