Logo KIN

Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI"


Det nasjonale koordineringsprosjektet Bedre bruk av kunstig intelligens

Arbeidet er en del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP). Formålet med prosjektet er å hjelpe og veilede helsetjenesten i sitt arbeid med å ta i bruk kunstig intelligens for å nå målene i NHSP, ved å bruke etatenes samlede virkemiddelapparat på områder hvor det er behov for justeringer. Dette gjøres blant annet ved å utføre utredninger, sette i verk tiltak og veilede prosjekter og miljøer som arbeider med kunstig intelligens.

Prosjektet utføres i tett dialog med sektoren, og interesserte oppfordres til å ta kontakt med spørsmål eller innspill.

Samarbeidspartnere

Direktoratet for e-helse

Statens legemiddelverk

RHF-ene

Formål

Arbeidet er en del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP). Formålet med prosjektet er å hjelpe og veilede helsetjenesten i sitt arbeid med å ta i bruk kunstig intelligens for å nå målene i NHSP.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/kunstig-intelligens


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

IKT-infrastruktur/datatilgang, Kompetanseutvikling, Juss, Finansiering, Organisering

Type helsetjeneste:

Primær, Spesialist, Tj.lev. til helsetjenesten, Tj.lev. direkte til pasient

Type data:

Datakilde:

Planlagt sluttfase:

Annet

Oppgave:

Tilrettelegging

Prosjekteier

Helsedirektoratet

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktperson