Logo KIN

BIGMED hovedprosjekt


BIGMED: A big data medical solution for precision medicine

BigMed er finansiert av Norges forskningsråd under fyrtårnprogrammet IKTPLUSS (tildelt: 60 MNOK). Prosjektet styres av eier ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF, og utgjør et bredt konsortium av partnere fra klinikk, akademia, industri, samt pasientorganisasjoner.

Lær mer om prosjektet via PROSJEKTBANKEN, bigmed.no, samt ved å følge kanalen @BigMedProject på Twitter og YouTube.

Samarbeidspartnere

Kreftregisteret, DNV, Karolinska Institutt, Sykehuspartner, IBM, Kreftforeningen, LHL, NTNU, TSD, Kunnskapsforlaget, Norway Health Tech, Forsvarets sanitet, UiO, SciLifeLab, PubGene, Foreningen for kreftsyke barn, DIPS, AHUS

Formål

Formålet med BigMed er å legge et grunnlag for implementering av presisjonsmedisin og stordataanalyse i helsevesenet. Hovedsakelig gjennom utvikling og testing av IKT-løsninger for å støtte implementeringen av presisjonsmedisin innen tre kliniske områder: sjeldne sykdommer, hjertesykdommer og kolorektal kreft.

I løpet av prosjektperioden vil tverrfaglige arbeidsgrupper blant annet utvikle løsninger, identifisere barrierer og aksjoner for å nå det overnevnte formålet.

Ekstern lenke til prosjektet

https://bigmed.no


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2017 - 2021

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang, Juss, Organisering, Annet

Type helsetjeneste:

Spesialist, Annet

Type data:

Bilder, Fritekst, Strukturerte data, Annet

Datakilde:

Syntetiske data, Journal, Register

Planlagt sluttfase:

Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk, Tilrettelegging, Annet

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktpersoner