Logo KIN

Chronic Pain


Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter

Pasienter med kroniske smerter utgjør en stor og heterogen pasientgruppe. Det finnes per i dag ikke noe klart beste alternativ for behandling av kroniske smerter, og det er derfor viktig at det utvikles nye verktøy og metoder som lettere kan identifisere effektive behandlingsalternativer for den enkelte pasient. Eksisterende verktøy for beslutningstøtte er i dag generiske og uten muligheter for persontilpassing.

Gjennom dette prosjektet fokuserer vi på hvordan man kan gi lege og pasient relevante, gyldige og persontilpassede beslutningsalternativer med evidensbaserte sannsynligheter for utfall og bivirkninger.

Samarbeidspartnere

Praksisnett, NTNU, Troms Fibromyalgiforening, Laboratory for Biomedical Informatics “Mario Stefanelli” – University of Pavia, Italy

Formål

Prosjektets formål er å utvikle og bruke algoritmer og dataverktøy som kan generere

medisinske beslutningstrær fra EPJ-data for å bruke dem i en samvalgsprosess for

pasienter med kronisk smerte.

Effekt/kvalitetsmål

Forbedret livskvalitet for kronisk smerte pasienter

Problemstilling

Hvordan kan vi utvikle og teste datadreven beslutningsstøtte

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/persontilpasset-beslutningsstotte-for-pasienter-med-kroniske-smerter


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang

Type helsetjeneste:

Primær, Tj.lev. direkte til pasient

Type data:

Sensordata, Strukturerte data, Annet

Datakilde:

Selvrapportert, Journal

Planlagt sluttfase:

Testing og validering, Implementering

Oppgave:

Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Kronisk smerte pasienter

Pasientvolum/datamengde

10'000 pasienter i datasett (prevalens i befolkningen er ca. 10%)

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord

Kontaktpersoner