Logo KIN

God klinisk praksis


God klinisk praksis og behov for normering ved bruk av kunstig intelligens innenfor radiologi

Utredningen gjøres i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" som er organisert under Program Nasjonal helse- og sykehusplan. Prosjektet baserer seg på innsikt fra ca. 90 representanter for ledere/prosjektledere, klinisk personell, anskaffere, brukerrepresentanter og pasientforeninger, næringsliv og forskning.

Det vil bli levert en rapport høsten 2021 som oppsummerer utfordringer og behov, funn og erfaringer fra internasjonal og nasjonal forskning, samt forslag til videre arbeid på nasjonalt nivå for 2022.


Samarbeidspartnere

Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og RHF-ene

Formål

Utrede behov for nasjonale tiltak og justeringer i rammebetingelser for å tilrettelegge for bruk av kunstig intelligens innenfor radiologi.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/kunstig-intelligens/pagaende-arbeid


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2021

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Spesialist, Tj.lev. til helsetjenesten

Type data:

Annet

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Annet

Oppgave:

Tilrettelegging

Pasientgruppe

Pasienter som gjennomgår radiologiske undersøkelser

Prosjekteier

Helsedirektoratet

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktpersoner