Logo KIN

IM-PACT


Identifikasjon av multimorbide pasienter med påvirkbare risikoprofiler ved hjelp av kunstig intelligens, IM-PACT metoden

Dette prosjektet baserer seg på store datasett fra sykehus og kommunal omsorg i Nord-Norge. Omsorgsmodellen, PAtient Centered-Team (PACT), kombinerer elementer fra personsentrert omsorg, integrert omsorg, og proaktiv omsorg. PACT teamet inkorporerer innsikt og tilbakemeldinger fra både pasienter og pleiere i omsorgsprosessen, og vektlegger pasienters rolle i beslutningsprosessen. Prosjektet ble laget for å gi multimorbide pasienter passende, pasient-sentrerte, integrerte og betimelige helsetjenester. Prosjektet er finansiert av NSE.

Samarbeidspartnere

UNN

Formål

Identifisere multimorbide pasienter som kan dra nytte av behandling. Resultatene har stort potensiale for å forbedre omsorgen og redusere kostnadene for eldre pasienter med komplekse behov, og dette fører til slutt til bedre helsetjenester for befolkningen.

Problemstilling

Hvem vil mest trolig kunne dra nytte av behandling?

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/identification-of-multimorbid-patients-with-impactable-risk-profiles-using-artificial-intelligence-the-im-pact-method


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Primær, Spesialist

Type data:

Strukturerte data

Datakilde:

Journal

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Behandlingsvalg, Tilrettelegging

Pasientgruppe

Multimorbide pasienter over 65 år

Pasientvolum/datamengde

13 000 (3000 pasientgruppe 10 000 kontrollgruppe)

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord

Kontaktperson