Logo KIN

KI – data og algoritmer


KI – data og algoritmer

Prosjektet skal i første omgang identifisere behov og prioritere tiltak for bedre tilgang til data, slik at helsetjenesten kan lykkes bedre med å innføre kunstig intelligens.

Behovene skal utredes i tett dialog med relevante aktører i sektor.


Utredningen gjøres i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" som er organisert under Program Nasjonal helse- og sykehusplan.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, de regionale helseforetakene.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/kunstig-intelligens/pagaende-arbeid


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Annet

Type data:

Bilder, Sensordata, Fritekst, Strukturerte data, Lyd

Datakilde:

Syntetiske data, Selvrapportert, Åpen kildekode, Journal, Register

Planlagt sluttfase:

Testing og validering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg, Rehabilitering, Tilrettelegging

Prosjekteier

Direktoratet for e-helse

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktperson