Logo KIN

KI for presis og effektiv screening av brystkreft


Kan kunstig intelligens gi mer presis og effektiv screening for brystkreft?

De aller fleste som møter i Mammografiprogrammet, har helt normale mammografibilder uten tegn til brystkreft. Røntgenlegene som jobber i Mammografiprogrammet bruker dermed mye tid på å granske mammografibilder av kvinner med normale funn, det vil si der det ikke vises tegn til brystkreft.

Dette prosjektet skal undersøke om maskinlæring kan brukes som støtte i tydingen av screeningmammogrammer slik at røntgenlegene raskere og lettere kan finne de rette brystkrefttilfellene. Et maskinlæringssystem skal testes gjennom en retrospektiv kohortstudie, med den hensikt å sammenligne ytelsen til dette maskinlæringssystemet med enkelttyding utført av røntgenleger i Mammografiprogrammet. Senere, når analysene fra de retrospektive dataene foreligger, planlegger Kreftregisteret å gjennomføre en oppfølgende randomisert kontrollert studie for videre kartlegging av fordeler og ulemper ved bruk av maskinlæring.

Samarbeidspartnere

Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF

Formål

Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen 50 til 69 år om mammografi hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen.

Effekt/kvalitetsmål

Målet er å kunne frigjøre radiologressurser slik at radiologene kan bruke mer tid på kvinner med mistanke om brystkreft.

Problemstilling

Kan maskinlæringssystemer brukes til å redusere arbeidsmengden til radiologer som jobber i Mammografiprogrammet, uten å redusere sensitiviteten til programmet eller øke graden av falske positive screeningundersøkelser?

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/kunstig-intelligens-mammografiprogrammet/


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2029

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Annet

Type data:

Bilder, Strukturerte data, Annet

Datakilde:

Journal, Register

Planlagt sluttfase:

FoU, Implementering

Oppgave:

Annet

Pasientgruppe

Inviterte og deltakere i Mammografiprogrammet – det offentlige screeningprogrammet for brystkreft i Norge

Pasientvolum/datamengde

ca. 450 000 screeningundersøkelser

Prosjekteier

Kreftregisteret

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktpersoner