Logo KIN

Resani AS


Alarm for håndhygiene

Ved å kombinere menneskelig refleks og maskinmekanikk har vi utviklet en helt ny måte å desinfisere hendene på. Vårt produkt gir automatisk korrekt dose hver gang, og med en nøye gjennomtenkt plassering av håndsprit vil man drepe mer bakterier, mer effektivt enn andre løsninger på markedet. Produktet er også berøringsfritt for å unngå unødvendig spredning av bakterier.

Resani-produktet er en kombinasjon av ovennevnte enhet og den tilhørende dataplattformen.
Ved å automatisere innsamling av håndhygienedata, muliggjør det for kunden å ta avgjørelser basert på kvantifiserbar sanntidsinformasjon. Datagrunnlaget er tilgjengelig for kunden og inneholder blant annet 2 hovedområder som er etterlevelse av håndhygiene, samt vedlikeholdsdata.


Formål

I Resani AS ønsker vi å skape mer bakterieresistente samfunn verden over. Vårt produkt er en nyvinning innen dispenserteknologi, og med implementering av sanntidsdata som verktøy for å forhindre spredning av patogene smittekilder gjennom sporing av håndhygiene. Data vil til enhver tid kunne gi et detaljert bilde over etterlevelse av håndhygiene på et hvilket som helst helseforetak. På denne måten kan vår teknologi bidra til å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner, og spredning av patogener, på sykehus verden over. Prosjektet har mottatt støtte fra innovasjon Norge og Forskningsrådet

Effekt/kvalitetsmål

Når helsearbeider bruker RFID-tag muliggjør det automatisk rapportering og kartlegging av håndhygiene. Basert på pre-definerte terskelverdier kan hygieneansvarlig iverksette prevantive tiltak som forebygger utbrudd av patogener.

Problemstilling

Patogenrelaterte sykdommer er et samfunnsproblem verden over, spesielt de som spres via fysisk kontakt. I EU er det 16 mill. unødvendige årlige sykehusdøgn relatert til patogene utbrudd, med en samlet kostnad estimert til EUR 7 mill.

Dårlig etterlevelse av håndhygiene blant ansatte på sykehus og andre helseforetak er av hovedårsak. Globalt dør om lag 400 000 mennesker hvert år på grunn av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Ifølge forskning imøtekommer helsepersonell i Norge håndhygiene kun 20-50% av tiden basert på kravene til FHI.

Ekstern lenke til prosjektet

http://www.resani.com


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang

Type helsetjeneste:

Tj.lev. til helsetjenesten

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Forebygging

Pasientgruppe

Helsepersonell

Prosjekteier

Resani AS

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktpersoner