Logo KIN

KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft


Kunstig intelligens for segmentering av tumor i MR bilder og prognostisering basert på tumor tekstur variabler hos pasienter med endometriekreft

Formål

Formålet er å oppnå forbedret, tidlig diagnostikk, og forbedret prognostisering for optimalisert behandling.

Effekt/kvalitetsmål

Vi måler segmenteringskvalitet med Dice koeffisient mot manuelle segmenteringer. Vi måler effekten av tumor tekstur variabler mot overlevelseskurver fra pasienter med lang oppfølgingstid.

Problemstilling

Kan vi forbedre diagnostikk og behandling for pasienter med endometriekreft og cervix kreft?

Ekstern lenke til prosjektet

https://mmiv.no/cancerimaging/


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2008 - 2028

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist, Tj.lev. til helsetjenesten, Tj.lev. direkte til pasient

Type data:

Bilder, Strukturerte data

Datakilde:

Journal, Register, Annet

Planlagt sluttfase:

Testing og validering, Implementering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Endometrie og cervix kreft.

Pasientvolum/datamengde

Omtrent 1000 pasienter over 15 år med oppfølging.

Prosjekteier

Helse Bergen

Helseregion

Helse Vest

Kontaktpersoner