Logo KIN

MIM


Maskinlæring i Mammografiprogrammet

Ideen bak MIM-prposjketet er å utvikle en algoritme som bruker kunstig intelligens (deep learning) for å lære å gjenkjenne komplekse mønstre og ta selvstendige beslutninger. Ved å kombinere mammogrammer, tilhørende screeninginformasjon og eventuelle brystkreftdiagnoser, skal algoritmen lære å gjenkjenne mønstre i mammogrammene som kan indikere brystkreft eller sykdom i brystet, og mammogrammer uten tegn på sykdom. På denne måten kan metoden brukes til å utvikle automatiske systemer som kan plukke ut screeningmammogrammer som med høy sannsynlighet ikke viser tegn til brystkreft.

Norsk Regnesentral og Kreftregisteret er også i gang med forskningsprosjektet «AIforScreening: Robust and trustworthy AI for breast cancer screening with mammography». I dette forskningsprosjektet vil vi samle inn data fra flere Helseforetak og gjenbruke data fra MIM-studien. Målsettingen er å utvikle robuste AI-systemer for screening som kan håndtere mammogrammer fra ulike leverandører over tid, som kan utnytte data fra flere undersøkelser og som er tilpasser bruk i en klinisk sammenheng i kombinasjon med radiologens vurderinger. Samarbeidspartnere i prosjektet er Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold, og Karolinska Institutet i Sverige. Prosjektperioden er 01.07.2021 – 30.06.2025.

Samarbeidspartnere

Norsk Regnesentral, UiT, SSHF, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sykehuset Østfold HF, Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Formål

Prosjektets hovedmålsetting er å utvikle en metode som kan brukes til å tyde screeningmammogrammer, hvor automatisk bildeanalyse kombineres med radiologisk ekspertise.

Effekt/kvalitetsmål

Målet er å kunne frigjøre radiologressurser slik at radiologene kan bruke mer tid på kvinner med mistanke om brystkreft.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/maskinlaring-i-mammografiprogrammet/


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Annet

Type data:

Bilder, Strukturerte data

Datakilde:

Journal, Register

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Annet

Pasientgruppe

Inviterte og deltakere i Mammografiprogrammet – det offentlige screeningprogrammet for brystkreft i Norge

Pasientvolum/datamengde

650 000 screeningundersøkelser

Prosjekteier

Kreftregisteret

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktpersoner