Logo KIN

PraksisNett


Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten

Ca. 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel har det vært relativt lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter, fordi det har vært tungvint å rekruttere både fastleger og pasienter til studier. Det har manglet en infrastruktur som legger til rette for effektiv og sikker rekruttering av pasienter. Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) er etablert for å løse denne utfordringen.

PraksisNett består av en tjenestebasert del (Nettverket i PraksisNett) og en digital del (Snow-boksen). Den tjenestebaserte infrastrukturen består av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Den digitale delen består av eksterne mini-PC-er (Snow-bokser) som kobles til lokalnettet hos de 90 fastlegepraksisene som er knyttet til nettverket.

Samarbeidspartnere

UiB, UiO, NTNU, UiT, NSE, NORCE

Formål

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. Kliniske studier i allmennmedisin er forskning der pasienter som går til fastlegen deltar.

Effekt/kvalitetsmål

Økt omfang av praksisnær forskning i primærhelsetjenesten.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.praksisnett.no


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2030

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang

Type helsetjeneste:

Primær

Type data:

Fritekst, Strukturerte data

Datakilde:

Journal

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg, Rehabilitering, Tilrettelegging

Pasientgruppe

Alle pasienter i primærhelsetjenesten

Pasientvolum/datamengde

10% av Norges befolkning, ca. 500'000

Prosjekteier

UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce

Helseregion

Helse Nord

Kontaktpersoner