Logo KIN

SpecBase


SpecBase - Datadreven kvalitetssikring av kliniske massespektrometri analyser

Kliniske laboratorieanalyser spiller en sentral rolle i evidensbasert medisin og ligger til grunn for over 70% av de medisinske beslutninger som tas. Ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) alene ble det utført 12.5 millioner biokjemiske analyser i 2020, hvorav 1,3 millioner ble utført ved hjelp av væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS). Antall analyser øker kraftig år for år. LC-MS er den mest avanserte analyseteknologien brukt ved kliniske laboratorier, og tilbyr høyere følsomhet og bedre nøyaktighet enn konvensjonell metodikk som immunokjemiske- eller enzymatiske tester. LC-MS er anbefalt ved måling av steroidhormoner og andre klinisk viktige substanser, og ikke minst innen toksikologi, der det ofte ikke finnes konvensjonelle analysemetoder. Skreddersydd pasienttilpasset behandling basert på massespektrometribaserte metoder er relativt nytt, og anses som gullstandarden for terapeutisk legemiddelovervåkning.

LC-MS-teknologi er svært kompleks og genererer store datamengder. Disse må for hver analyse kvalitetssikres, typisk gjort manuelt. Dette er svært tidskrevende, med tilhørende risiko for menneskelige feil. Anbefalte prosedyrer for teknisk kvalitetsovervåkning er komplekse og brukes normalt kun delvis ved kliniske LC-MS-laboratorier. I tillegg har effekten av disse prosedyrene aldri blitt systematisk evaluert.

SpecBase er et innovativt IKT-system for automatisert databehandling og kvalitetssikring av LC-MS-analyser og utgår fra Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus (HL). Programvaren er utviklet i tett samarbeid mellom kliniske biokjemikere med spisskompetanse i massespektrometri, bioingeniører (primærbrukerne) og IT-utviklere fra Helse Vest IKT (HVIKT). Det er det første digitale systemet som helhetlig integrerer massespektrometri i den kliniske analyseprosessen, uavhengig av instrumentmodell, type og leverandør. SpecBase samler inn og kobler de store datamengdene fra alle de kompliserte delprosessene i en LC-MS-analyse. SpecBase har vært brukt ved HL siden 2012, og har gitt gevinst både i form av økt effektivitet og forbedret kvalitet sammenlignet med tradisjonell manuell databehandling. SpecBase mottok Helse Vest innovasjonspris i 2020.

Samarbeidspartnere

Seksjon for utvikling, Helse Vest IKTFormål

Vi har tatt i bruk kunstig intelligens for å forbedre kvalitetssikringen av kliniske LC-MS analyser med lovende foreløpige resultater.

Problemstilling

Vi har avdekket at eksisterende protokoller for å avdekke tekniske feil i kliniske LC-MS analyser er lite effektive.


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang

Type helsetjeneste:

Spesialist, Tj.lev. til helsetjenesten

Type data:

Sensordata, Strukturerte data

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Diagnostikk

Pasientvolum/datamengde

100.000 per år

Prosjekteier

Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF

Helseregion

Helse Vest

Kontaktpersoner