Logo KIN

Bedre bruk av KI


Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste

Bruk av KI kan ha mange fordeler, inkludert økt kvalitet gjennom mer presis og effektiv diagnostikk og behandling, bedre planlegging, økte muligheter for forskning og utviklingsarbeid, samt økt bærekraft av helsetjenester i et langsiktig perspektiv. Samtidig skaper bruken av KI utfordringer knyttet til IKT sikkerhet, datakvalitet, transparens, personvern, jus, ansvar, etikk og organisering og styring av tjenesten.

Dette forskningsprosjektet skal utforske strategiske og operative/praktiske muligheter og utfordringer som følger av nasjonalt vedtatte strategier om økt bruk av KI i helsevesenet.

Forskningsprosjektet ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). NSE har inngått samarbeid med prosjektet «Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk» som eies og ledes av VV. SiV er følgevirksomhet i prosjektet.

Forskningsprosjektet vil foregå parallelt med prosjektet ledet av VV.

Mål

Målet med forskningsprosjektet er å produsere kunnskap basert på prosessen med å innføre KI innen bildediagnostikk. Kunnskapen kan videre brukes som evidensbasert grunnlag for beslutninger om bruk av KI i helsevesenet spesielt og e-helse generelt.

Forskningsprosjektet vil også være en del av doktorgradsstudien til Line Linstad ved NSE. Hun studerer styring av e-helse og realiseringen av «samstyring» og flernivåstyring mellom de ulike aktørene i e-helse. Den nasjonale e-helsepolitikken og prosjektporteføljen styres gjennom Nasjonalt e-helsestyre. Dette er forankret i politikken som springer ut fra Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Denne meldingen har også et mål om gjenbruk av helsedata.

Dette prosjektet ved VV og SIV er forankret den nasjonale politikken på området KI i Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. PhD prosjektet ser på hvordan den nasjonale styringen av e-helse realiserer økt bruk av KI i helsetjenesten med referanse til målene i begge disse meldingene.

Metode

Prosjektet bruker kvalitativ metode ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer og dokumentanalyse.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

NSE er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som et ledd i realiseringen av Nasjonal Helse- og sykehusplan.

Lokal koordinator for forskningsprosjektet

Medisinsk fysiker Stine Nalum Næss ved Radiologisk avdeling på SiV er ansatt i en midlertidig 20 % stilling ved NSE for å koordinere aktiviteten mellom forskningsprosjektet og prosjektet i VV og SiV.

Samarbeidspartnere

  • Vestre Viken HF
  • Helsedirektoratet

Formål

Formålet med dette forskningsprosjektet er å identifisere muligheter og utfordringer ved innføring av kunstig intelligens (KI) innen bildediagnostikk ved Vestre Viken HF (VV) og Sykehuset i Vestfold HF (SiV).

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/bedre-bruk-av-kunstig-intelligens-i-norsk-spesialisthelsetjeneste


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Kompetanseutvikling

Type helsetjeneste:

Primær, Spesialist

Type data:

Fritekst, Lyd

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Tilrettelegging

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord

Kontaktperson