Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste


Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette forskningsprosjektet er å identifisere muligheter og utfordringer ved innføring av kunstig intelligens (KI) innen bildediagnostikk ved Vestre Viken HF (VV) og Sykehuset i Vestfold HF (SiV).

Bruk av KI kan ha mange fordeler, inkludert økt kvalitet gjennom mer presis og effektiv diagnostikk og behandling, bedre planlegging, økte muligheter for forskning og utviklingsarbeid, samt økt bærekraft av helsetjenester i et langsiktig perspektiv. Samtidig skaper bruken av KI utfordringer knyttet til IKT sikkerhet, datakvalitet, transparens, personvern, jus, ansvar, etikk og organisering og styring av tjenesten.

Forskningsprosjektet er også en del av doktorgradsstudien til Line Linstad ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). Linstad studerer styring av e-helse og realiseringen av «samstyring» og flernivåstyring mellom de ulike aktørene i e-helse gjennom å undersøke hvordan den nasjonale styringen av e-helse realiserer økt bruk av KI i helsetjenesten.

Forskningsprosjektet ledes av NSE, og har inngått samarbeid med prosjektet «Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk» som eies og ledes av VV. SiV er følgevirksomhet i prosjektet. Forskningsprosjektet vil foregå parallelt med prosjektet ledet av VV.

Prosjektet ved VV og SiV er forankret den nasjonale politikken på området KI i Meld. St. 7 (2019–2020) og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

Mål

Målet med forskningsprosjektet er å produsere kunnskap om muligheter og utfordringer med utgangspunkt i innføring av KI innen bildediagnostikk ved Vestre Viken. Kunnskapen kan videre brukes som evidensbasert grunnlag for beslutninger om bruk av KI i helsevesenet spesielt og e-helse generelt.

Metode

Prosjektet er et kvalitativt følgeforskningsprosjekt hvor data samles gjennom semi-strukturerte intervjuer, dokumentanalyse og observasjon av klinisk praksis ved radiologisk avdeling (hvis covid-19 situasjonen tillater det).

Prosjektet bruker "Nonadoption, Abandonment, Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies" - rammeverk for å identifisere analytiske punkter, prioriteringer og handlinger i Vestre Viken-prosjektet.

Konklusjon

Forskningsprosjektet er i kontinuerlig dialog med prosjektet i Vestre Viken for å bringe kunnskap tilbake til de pågående prosessene for å styrke muligheter og forstå eventuelle utfordringer ved implementeringen slik at justeringer kan gjøres.

Prosjektet produserer vitenskapelig kunnskap om:

  • Sosio-tekniske muligheter og utfordringer ved innføring av KI i helsevesenet.
  • Kunnskap om styring av e-helse i Norge.
  • E-helse som et eget område innen Health Technology Assessment.

Artikler fra prosjektet skal bl.a. presenteres på arenaer tilrettelagt av Health Technology Asssessment International (HTAi).

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Stine Nalum Næss, Sykehuset i Vestfold

Samarbeidspartner

Finansiering

  • Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Helsedata

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2021 - 2025

Sist oppdatert

09.09.2021