logo

Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste

Prosjektbeskrivelse

Bruk av KI i bildediagnostikk er forventet å gi mange fordeler, inkludert økt kvalitet gjennom mer presis og effektiv diagnostikk og behandling, bedre planlegging, økte muligheter for forskning og utviklingsarbeid, samt økt bærekraft av helsetjenester i et langsiktig perspektiv. Samtidig skaper bruken av KI nye utfordringer knyttet til IKT sikkerhet, datakvalitet, transparens, personvern, jus, ansvar, etikk og organisering og styring av tjenesten.

Forskningsprosjektet «Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk», samarbeider med og følgeforsker på Vestre Viken (VV) sitt innføringsprosjekt der man tar i bruk landets første kommersielle KI løsninger for radiologi. Prosjektet gjør både summativ og formativ følgeforskning knyttet til denne prosessen. Forskningsprosjektet søker å identifisere muligheter og utfordringer ved innføring av kommersiell kunstig intelligens (KI), og derav produsere evidensbasert kunnskap som kan bruk direkte i VV's prosjekt gjennom kontinuerlig analyse av data og dialog med prosjektet. Resultatene blir og en viktig del av grunnlaget for framtidige innføringer av KI i helsevesenet.

Forskningsprosjektet er også en del av doktorgradsstudien til Line Linstad ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) . Linstad studerer hvordan den nasjonale styringen av e-helse realiserer økt bruk av KI i helsetjenesten.

Forskningsprosjektet ledes av NSE, og har inngått samarbeid med prosjektet som eies og ledes av Vestre Viken HF.

Prosjektet ved VV er forankret den nasjonale politikken på området KI i Meld. St. 7 (2019–2020) og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

Mål

Målet med forskningsprosjektet er å produsere kunnskap om muligheter og utfordringer med utgangspunkt i innføring av KI innen bildediagnostikk ved Vestre Viken. Kunnskapen kan videre brukes som evidensbasert grunnlag for beslutninger om bruk av KI i helsevesenet spesielt og e-helse generelt.

Metode

Prosjektet er et kvalitativt og kvantitativt følgeforskningsprosjekt. Den kvalitative dataen samles gjennom semi-strukturerte intervjuer, dokumentanalyse og observasjon av klinisk praksis ved radiologisk avdeling (hvis covid-19 situasjonen tillater det). Den kvantitative dataen samles gjennom indikatorer, styringsdata og spørreundersøkelser.

Prosjektet bruker "Nonadoption, Abandonment, Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies" - rammeverk for å identifisere analytiske punkter, prioriteringer og handlinger i Vestre Viken-prosjektet.

Konklusjon

Forskningsprosjektet er i kontinuerlig dialog med prosjektet i Vestre Viken for å bringe kunnskap tilbake til de pågående prosessene for å styrke muligheter og forstå eventuelle utfordringer ved implementeringen slik at justeringer kan gjøres.

Prosjektet produserer vitenskapelig kunnskap om:

  • Sosio-tekniske muligheter og utfordringer ved innføring av KI i helsevesenet.
  • Kunnskap om styring av e-helse i Norge.
  • E-helse som et eget område innen Health Technology Assessment.

Artikler fra prosjektet presenteres i vitenskaplige tidsskrifter og konferanser, dette inkluderer arenaer tilrettelagt av Health Technology Asssessment International (HTAi).