Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2019

Dato Agenda og saksunderlag Referat
12.06.2019
10.04.2019 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
30.11.2017 Referat
07.09.2017 Referat
15.06.2017 Referat
23.03.2017 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
01.12.2016 Referat
13.10.2016 Referat
24.06.2016 Referat
07.03.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, adm. dir, Helse Vest IKT (styringsgruppens leder)
 • Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF
 • Siv Mørkved, professor og assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF
 • Ulf E. W. Sigurdsen, leder e-helse, Helse Sør-Øst RHF (vara Nils Johannsen)
 • Henrik D. Finsrud, fagleder, KS
 • Wenche P. Dehli, direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune
 • Anders Grimsmo, professor, NTNU
 • Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Kirsten Petersen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Kjetil E. Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning, Folkehelseinstituttet
 • Karl Vestli, divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse
 • Egil Rye-Hytten, Brukerrepresentant
 • Bjørn Astad, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør)
Deler av styringsgruppa samlet i Tromsø april 2019. Fra venstre: Nils Johannsen, Bjørn Astad, Kirsten Petersen, Karl Vestli, Erik Hansen, Egil Rye-Hytten, Einar Bugge, Siv Mørkved, Henrik D. Finsrud, Kjetil E. Telle og Anders Grimsmo. Foto: Randi Laukli.

Denne siden er sist oppdatert:

06.06.2019