Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2018

Dato Agenda og saksunderlag Referat
27.09.2018 Referat
14.06.2018 Referat
05.04.2018 Referat

Møter i 2017

Dato Agenda og saksunderlag Referat
30.11.2017 Referat
07.09.2017 Referat
15.06.2017 Referat
23.03.2017 Referat

Møter i 2016

Dato Agenda og saksunderlag Referat
07.03.2016 Referat
24.06.2016 Referat
13.10.2016 Referat
01.12.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Bjørn Engum, rådgiver, Helse Nord RHF (styringsgruppens leder)
 • Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, KS/Kristiansand kommune (styringsgruppens nestleder)
 • Gun Peggy Knudsen, områdedirektør helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
 • Per Meinich, spesialrådgiver i teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst
 • Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Vest
 • Torbjørg Vanvik, prosjektdirektør/eierdirektør, Helse Midt-Norge
 • Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord
 • Einar Bugge, Konstituert viseadministrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Henrik D. Finsrud, fagleder, Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Anders Grimsmo, professor, Norsk Helsenett SF/NTNU
 • Robert Nystuen, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
 • Kristin Mehre, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 • Kathrine Myhre, CEO, Oslo Medtech
 • Grete Müller, brukerrepresentant, nestleder, Regionalt brukerutvalg, Helse Vest
 • Kristian Skauli, underdirektør, HOD (observatør)

Denne siden er sist oppdatert:

12.10.2018