Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2018

Dato Agenda og saksunderlag Referat
29.11.2018 Referat
27.09.2018 Referat
14.06.2018 Referat
05.04.2018 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
30.11.2017 Referat
07.09.2017 Referat
15.06.2017 Referat
23.03.2017 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
01.12.2016 Referat
13.10.2016 Referat
24.06.2016 Referat
07.03.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, adm. dir, Helse Vest IKT (styringsgruppens leder)
 • Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF
 • Torbjørg Vanvik, programdirektør, Helse Midt RHF
 • Ulf E. W. Sigurdsen, leder e-helse, Helse Sør-Øst RHF (vara Nis Johannsen)
 • Henrik D. Finsrud, fagleder, KS
 • Wenche P. Dehli, direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune
 • Anders Grimsmo, professor, NTNU
 • Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Kirsten Petersen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Kjetil E. Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning, Folkehelseinstituttet
 • Karl Vestli, divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse
 • Egil Rye-Hytten, Brukerrepresentant
 • Bjørn Astad, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør)

Denne siden er sist oppdatert:

09.01.2019