Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2023: Møtedokumenter
DatoAgenda og saksunderlagReferat
17.02.2023 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
16.12.2022 Referat
11.11.2022 Referat
22.09.2022 Referat
09.06.2022 Referat
21.04.2022 Referat
10.02.2022 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
30.11.2017Referat
07.09.2017Referat
15.06.2017Referat
23.03.2017Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, direktør E-helse, Helse Vest RHF (styringsgruppens leder)
 • Nis Johannsen, fagsjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Siv Mørkved, professor og assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF
 • Anja Lindman, avdelingsdirektør forskning og analyse, Folkehelseinstituttet
 • Roar Jakobsen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
 • Bjørnar Alexander Andreassen, Programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
 • Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
 • Grete Syrdal, direktør helse og velferd i Bærum kommune, KS
 • Margunn Aanestad, leder for Senter for e-helse, Universitetet i Agder
 • Markus Rumpsfeld, leder E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN HF
 • Jostein Jensen, divisjonsdirektør sikkerhet, Norsk helsenett
 • Egil Rye-Hytten, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - brukerrepresentant
 • Kristian Skauli, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet - observatør
Styringsgruppa februar 2023
Styringsgruppemøte februar 2023

Denne siden er sist oppdatert:

27.03.2023