Om Nasjonalt senter for e-helseforskning

Helsemyndighetene i Norge har pekt ut en felles målsetting for helsesektoren i årene som kommer: etablering av en helsetjeneste der pasienten er i sentrum. Helsesektoren skal investere betydelige summer i IKT for å utvikle denne pasientsentrerte helsetjenesten. For å sikre at disse midlene brukes samfunnsnyttig og effektivt trengs kunnskap som kan understøtte politikk og strategisk arbeid på e-helseområdet.

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016, og skal bidra til å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Det nye forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal jobbe sammen med Direktoratet for e-helse og andre aktører for å fremskaffe kunnskap for at myndighetene skal finne de beste e-helseløsningene for sektoren.

Senteret skal være et virkemiddel for å realisere de politiske målsetningene beskrevet i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og brukerinformasjon
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, forvaltning og forskning

Forskningssenteret er forpliktet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet til å jobbe med prosjekter av nasjonal karakter og interesse. Sammen med Direktoratet for e-helse har senteret definert en rekke prosjekter som er forankret i Nasjonalt e-helsestyre og dermed hos de som eier og er ansvarlige for helsetjenestene; kommuner, helseforetak og myndighetene.

De nasjonale prosjektene er delt inn i fem porteføljer:

1. Én innbygger – én journal

Forskning og utredning som realiseres i det nye senteret skal ha en relevans for Stortingsmelding nr. 9: Én innbygger – én journal.

Med utgangspunkt i utredningen av Stortingsmelding nr. 9 skal senteret i 2016 legge grunnlaget for fremtidig kunnskapsproduksjon. Sammen med Direktoratet for e-helse skal senteret identifisere kunnskapsbehov, legge en plan for forsknings- og utviklingsaktiviteter og bidra til å skaffe den kunnskapen som er nødvendig for å realisere ny e-helsestrategi og handlingsplan.

2. Gi innsikt

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal være med på å identifisere, forstå og formidle teknologiske trender gjennom kartlegging og analyser av e-helseutviklingen både nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal ha en oversikt over miljøer, kompetanse og prosjekter i hele landet, og jobbe sammen med disse. All forskning og kunnskap skal formidles spesielt gjennom ehelse.no slik at det blir en del av sektorens felles ressursgrunnlag.

3. Effekt av digitale løsninger

Senteret skal utrede hvilke hindre som finnes for å ta i bruk digitale løsninger i helsesektoren og bygge opp kompetanse på faktorer som hemmer og fremmer implementering av store og komplekse e-helseløsninger. Effekten av implementeringene skal dokumenteres vitenskapelig.

4. Velferdsteknologi

Nasjonalt senter for e-helseforskning har lang og solid erfaring innen velferdsteknologi, og i denne porteføljen skal det foretas en kunnskaps- og erfaringsoppsummering av området. Området følger opp Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg.

5. Helsedataanalyse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle erfaringer og kunnskap som kan støtte nasjonalt prioriterte tiltak på e-helseområdet.

I første omgang skal senteret kartlegge ulike nasjonale tilnærminger til gjenbruk av helsedata. Resultatene fra kartleggingen kan bidra til å gi innspill til valg av referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene.

Senteret skal videre fremskaffe mer kunnskap om muligheter og utfordringer forbundet med bruk av IKT-løsninger som kan understøtte sammenhengende pasientadministrasjon når pasientforløp går på tvers av behandlingssteder.

Andre oppgaver

Senteret har en betydelig forskningsaktivitet som finansieres gjennom konkurranseutsatte midler fra for eksempel Norges Forskningsråd og EU. Denne aktiviteten skal være med på å understøtte det nasjonale oppdraget, og sikre at senteret har sterk og konkurransedyktig fagkompetanse på de temaene som er relevante for den nasjonale utviklingen på e-helsefeltet.

Internasjonal rolle

Nasjonalt senter for e-helseforskning viderefører samarbeidet med Verdens helseorganisasjon (WHO) som har pågått innenfor rammene til Nasjonalt senter for telemedisin siden 2002. Det nye senteret er styremedlem i EHTEL (European Health Telematics Association) og i HIMSS Governing Council Europe. Forskningsmiljøet har videre lang erfaring fra deltakelse i EU-prosjekter og i internasjonale forskningsnettverk. I samarbeid med Direktoratet for e-helse skal senteret bidra til å tilrettelegge og koordinere norsk deltakelse på ulike internasjonale arenaer.

Denne siden er sist oppdatert:

30.09.2019

Filvedlegg:

Formål

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle den kunnskapen som myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

En uttalt visjon fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Nasjonalt senter for e-helseforskning skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet.


Organisasjonsnummer: 983 974 899