logo

Kunnskap for bedre helsetjenester

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling.

Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Sammen med hele sektoren skal vi nå det nasjonale målet om pasientens helsetjeneste.

Vår ambisjon er å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter.

Vår visjon: kunnskap for bedre helsetjenester.

Illustrasjonsbilde av familie som leker i skogen
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal produsere forskning i samarbeid med andre fagmiljø, formidle relevant e-helseforskning og levere aktuell forskningsbasert kunnskap til nasjonale myndigheter. Forskningssenteret skal være til nytte for hele helse- og omsorgsektoren. Foto: www.colourbox.com

Vår viktigste oppgave er å forske sammen med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning skal være uavhengig og holde høy etisk standard.

Kunnskapsformidling er en kjerneaktivitet, og vi skal publisere all vår forskning åpent og tilgjengelig. Vi skal jobbe for at kunnskapen tas i bruk.

Gjennom vår nasjonale rolle vil vi bygge nettverk og samarbeide med hele sektoren. Her kan alle som forsker på e-helse være med.

Digitale helsetjenester

Vi skal forske på de nasjonale digitale helsetjenestene. Vi skal skaffe kunnskap om hvilke betingelser og kontekst som må være tilstede før utvikling av tjenestene.

Mens tjenestene prøves ut, skal vi se på hva som hemmer eller fremmer bruken. Tilslutt skal vi studere hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Digitalisering av legemiddelområdet og tjenester som tilbys på Helsenorge.no er viktige tema.

Les mer om avdelinga

Helhetlige pasientforløp

Vi studerer hvordan digitale løsninger kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Teknologisk, semantisk og organisatorisk samspill er utfordrende i helsetjenesten og vi ser på pasientjournalen som samhandlingsverktøy. Vi undersøker hvordan strategier for innføring, standardisering og arbeidsprosesser innvirker på kvalitet.

Vi forsker på betingelser for og effekter av digitalisering, og vil forstå det komplekse samspillet mellom teknologi og helsetjenester.

Les mer om avdelinga

Helsedata og analyse

Vi ser på hvordan helsedata kan brukes til å forutse, oppdage og behandle sykdom.

Maskinlæringsalgoritmer og metoder for datautvinning er noe av det vi studerer. Vi skal utvikle metoder for å analysere data og ivareta personvern.

Hvordan helsesektoren kan ta i bruk pålitelige og bærekraftige algoritmer er et sentralt tema.

Les mer om avdelinga

Personlig e-helse

Vi skal forske på hvordan teknologi for selvstendighet og mestring påvirker helsehjelp til eldre, kronikere som trenger oppfølging, mennesker med funksjonsnedsettelser og de som aktivt går inn for å endre livsstil.

Les mer om avdelinga