Om Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal produsere forskning av høy kvalitet i samarbeid med andre fagmiljø, formidle relevant e-helseforskning og levere aktuell forskningsbasert kunnskap til nasjonale myndigheter. Forskningssenteret skal være til nytte for hele helse- og omsorgssektoren.

Senteret bidrar med kunnskap som understøtter det nasjonale målet beskrevet i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» og relevante satsinger på e-helsefeltet. Vi følger med på og forholder oss til nasjonale politiske føringer innenfor e-helse.

Nasjonalt senter for e-helseforskning jobber sammen med andre aktører i sektoren for å skaffe kunnskap som skal gjøre myndighetene i stand til å finne og implementere de beste løsningene for e-helse. Vi frembringer kunnskap ved å gjennomføre forskningsprosjekt, oppsummere og analysere tidligere forskning og eksisterende kunnskap.

Vi forplikter oss gjennom bevilgninger over statsbudsjettet til å jobbe med prosjekter av nasjonal karakter og interesse. Vi skal utøve en samlende rolle ovenfor relevante forskningsmiljø, særlig nasjonalt. Vår ambisjon er å være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon.

Satsingsområder

Vi har definert fire satsingsområder. De reflekterer prioriteringer i Nasjonal e-helsestrategi, 2017-2022:

1. Personlig e-helse

Vi skal skaffe kunnskap om hvordan teknologi for selvstendighet og egenmestring påvirker helsehjelp til eldre, kronikere med stort oppfølgingsbehov, mennesker med funksjonsnedsettelser og innbyggere som aktivt går inn for å endre livsstil.

2. Digitale helsetjenester

Vi skal forske på de nasjonale, digitale helsetjenestene. Vi trenger kunnskap om hva som skal til for å oppnå de ønskede effektene. Vi skal finne ut hva som hemmer eller fremmer bruken av tjenestene og hvilke effekter og konsekvenser de gir når de tas i bruk. Vi skal fokusere spesielt på digitalisering av legemiddelområdet og tjenester som tilbys gjennom Helsenorge.no.

3. Helhetlige pasientforløp

Vi skal forske på digitale løsninger som fremmer helhetlige pasientforløp gjennom alle deler av helsetjenesten. Vi skal studere teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet. Vi skal forske på pasientjournalen som samhandlingsverktøy. Systematisering, strukturering, standardisering og arbeidsprosesser gir grunnlag for kvalitetsforbedringer. Vår ambisjon er å finne effekter av løsningene.

4. Helsedata og analyse

Vi skal forske på hvordan helsedata kan brukes til å forutse, oppdage og behandle sykdom. Vi skal studere maskinlæringsalgoritmer og utforskende metoder for datamining. Vi skal utvikle metoder som muliggjør analyse av data og bevarer hensynet til personvern. Vi skal heve kunnskap om hvordan helsesektoren kan ta i bruk kunstig intelligens.

Andre oppgaver

Vi har en betydelig forskningsaktivitet som finansieres gjennom konkurranseutsatte midler fra for eksempel Norges forskningsråd og EU. Denne aktiviteten skal være med på å understøtte det nasjonale oppdraget, og sikre at vi har sterk og konkurransedyktig fagkompetanse på de temaene som er relevante for den nasjonale utviklingen på e-helsefeltet.

Internasjonal rolle

All forskning ved senteret skal ha et internasjonalt tilsnitt og relevans, synliggjort gjennom publisering i internasjonale tidsskrift og konferanser.

Vi er medlem av strategisk viktige vitenskapelig fora og organisasjoner som understøtter vår forskningsaktivitet internasjonalt. Vi er styremedlem i EHTEL (European Health Telematics Association) og i HIMSS Governing Council Europe. Senteret er et WHO samarbeidssenter for digital helse og telemedisin.

I samarbeid med andre nasjonale aktører skal vi bidra til å tilrettelegge og koordinere norsk deltakelse på ulike internasjonale arenaer.

Denne siden er sist oppdatert:

28.10.2019

For mer informasjon, kontakt:

Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth

Randi Laukli Randi Laukli

Filvedlegg:

Formål

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle den kunnskapen som myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

En uttalt visjon fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Nasjonalt senter for e-helseforskning skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet.


Organisasjonsnummer: 983 974 899