Avdeling for Digitale helsetjenester

Vi skal forske på de nasjonale digitale helsetjenestene. Med digitale helsetjenester mener vi digitale tjenester til helsepersonell, til innbyggere, og for samhandling innad i helsetjenesten.

Gjennom flerfaglig tilnærming, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, jobber vi systematisk og metodisk for å skape ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet til beslutningstakere og forskere med hensyn til:

  • Betingelser og kontekst for utvikling, implementering og for å oppnå de ønskede effekter
  • Mens tjenestene prøves ut, se på hva som hemmer eller fremmer bruken og implementeringen
  • Tilslutt skal vi studere hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Digitalisering av legemiddelområdet og tjenester som tilbys på Helsenorge.no er viktige tema. Avdelingen sin aktive prosjektportefølje er derfor innenfor følgende tre hovedområder:

Digital legemiddelhåndtering

Her forsker vi på de nasjonale løsningene e-resept og kjernejournal, elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste. Et eksternfinansiert prosjekt har som mål å bidra til utviklingen av ny og sammenhengende praksis for digital medisinadministrasjon ved sykehusene og deres samarbeidspartnere. I tillegg har vi etablert et forskernettverk innenfor området, hvor vi blant annet samarbeider med andre aktører om å holde et nytt, gratis webinar annenhver uke.

Tjenester under Helsenorge.no

Her forsker vi på nasjonale digitale helsetjenester til innbyggerne, som Digital Dialog Fast Lege / e-konsultasjon og innsyn i egen journal.

Eksperimentelle prosjekt

Her inngår mer eksperimentelle og innovative prosjekt, hvor utfordringer rundt pasientforløp, samhandling, tilgang til pasientdata og anvendelse av helsedata til beslutningsstøtte inngår. Alle disse prosjektene er eksternfinansiert.

Ansatte i avdelingen
Navn Stilling Telefon
Bo Wang Rådgiver 463 66 629
Roger Skog Stipendiat
Stine Agnete Ingebrigtsen Stipendiat 974 37 702
Edvard Hamnvik Sagelv Forsker 776 60 236
Henriette Lauvhaug Nybakke Stipendiat 936 96 285
Miroslav Muzny Forsker +420731312826
Børge Lønnebakke Norberg Forsker
Tor Magne Johnsen Forsker
Erlend Bønes Stipendiat 976 55 680
Anne Gerd Granås Professor 922 25 468
Anne Moen Professor 909 71 904
Unn Sollid Manskow Seniorforsker 454 23 793
Anette Vik Jøsendal Forsker 976 71 938
Trine Strand Bergmo Seniorforsker 480 03 565
Thomas Roger Schopf Forsker 915 27 503
Terje Solvoll Professor 909 32 183
Paolo Zanaboni Professor 915 54 636
Monika Alise Johansen Avdelingsleder Digitale helsetjenester 906 84 407
Line Lundvoll Warth Professor 776 44 077
Kari Dyb Seniorforsker 901 10 922
Conceição Granja Seniorforsker 908 17 344
Eli Kristiansen Seniorrådgiver og stipendiat 971 62 311
Prosjekter i avdelingen
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Verktøykasse for Learning Health Care System (LHS-verktøykasse) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Den europeiske telemedisinkonferansen 2016 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Evaluering av elektronisk multidose 2018-2023 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
System for kontekstbevisst planlegging og tilordning 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Conceição Granja
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Kritisk informasjon i Kjernejournal 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
BETTEReHEALTH: Menneskelige, teknologiske og politiske faktorer for bedre koordinering og støtte til e-helse i afrika 2021 - 2022 Innbyggertjenester
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Sikkerhet i helsevesenet - EU-projektet HEIR 2020 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Eirik Årsand
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2027 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
Gravitate Health 2020 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Anne Moen Monika Johansen
Pasientens datautveksling 2020 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Digital samhandling mellom fastlege og hjemmetjenesten 2022 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik