logo

Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal identifisere og kartlegge konsekvenser i valg av ulike tilnærminger til tverrorganisatoriske journalløsninger, med spesielt fokus på åpen plattform løsninger versus enkeltleverandør storsiloløsninger, generelt og i norsk kontekst spesielt. Vurderingene utføres sett i sammenheng av vedtatt utviklingsretning med målbildet «Én innbygger – én journal».

Mål

Prosjektet skal opparbeide kunnskap om styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til journalløsninger. Denne kunnskapen skal i sin tur understøtte de regionale og nasjonale veilvalgene for EPJ-systemer.

Metode

Kvalitativ metode og litteratursøk.