Modernisering av elektronisk pasientjournal

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Nasjonalt senter for e-helseforskning forsker på innføring og utprøving av felles elektronisk pasientjournal. Forskningen foregår i prosjekter bygget opp rundt Helseplattformen, KS journal, og utviklingen av DIPS Arena i tre helseregioner.

Fokus for våre prosjekter er følgeforskning og formative effektstudier som underbygger regionenes behov for gevinstrealisering. Forskningen belyser også viktige tema som helhetlige pasientforløp, elektronisk kurve, semantisk interoperabilitet, prosess- og beslutningsstøtte og konsolidering av databaser og standarder. Det er viktig å finne synergier mellom prosjektene og videreformidle kunnskap fra disse tre områdene. Forskningen bruker empiri fra regionale prosjekter der dette er relevant for nasjonal utvikling. Nasjonalt senter for e-helseforskning har publisert en rekke aktuelle kunnskapsoppsummeringer de siste to årene.

Denne forskningsaktiviteten er et nasjonalt samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Direktoratet for ehelse, Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Om Modernisering av elektronisk pasientjournal

Helseplattformen, KS journal, og regionene som innfører DIPS skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Publikasjon

Leveranse i prosjektet Fastleger samhandling:

Melby L., Andreassen H.K., Torsvik T., Ellingsen G., Severinsen G.-H., Silsand L., Ekeland A.G., Saadatfard O., Pedersen R., 2019. Ambivalently Awaiting: Norwegian General Practitioners' Expectations towards a Cross-institutional Electronic Health Record. Vitenskapelig artikkel, Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway.

 

Modernisering av elektronisk pasientjournal: Nyheter