Nettverk

Samarbeid i nettverk gir verdi, tilgang til ny kunnskap og mulighet til å finne nye samarbeidspartnere. 

Samarbeid i nettverk nasjonalt og internasjonalt gjør at forskerne får enda mer ut av arbeidet sitt. Det har betydning for forskerkarrieren og for muligheten til å søke forskningsmidler. 

Nasjonalt senter for e-helseforskning er medlem av mange forskjellige organisasjoner og nettverk som gir utvidede samarbeidsmuligheter.

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Nasjonalt senter for e-helseforskning er samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen telemedisin og e-helse. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om e-helse. Senteret er inne i den fjerde avtaleperioden som varer ut 2018.
www.who.int/en
ehealthresearch.no/who

EHTEL (European Health Telematics Association)

EHTEL (European Health Telematics Association) gir innsikt og informasjon om hva som driver viktige retningslinjer og rammeverk i Europa. Nasjonalt senter for e-helseforskning sitter i styret til EHTEL.
www.ehtel.eu

Health Technology Assessment international (HTAi)

Health Technology Assessment international (HTAi) er et globalt vitenskapelig og faglig fellesskap for alle som produserer, bruker eller støtter HTA. HTAi har medlemmer fra over 65 land innen ulike segmenter som forskere, organisasjoner, politikere, næringsliv, akademia, helsepersonell og pasienter/brukere. 
www.htai.org

HIMSS Europe

HIMSS Europe er den europeiske grenen til HIMSS, den største medlemsorganisasjonen for helse-IT i verden.
www.himss.eu

HIMSS Europe er overvåket av et uavhengig Governing Council som bidrar til å styre i riktig retning. Nasjonalt senter for e-helseforskning er representert i dette styret.
www.himss.eu/about-himss/governing-council

Women Health IT Community Europe fremmer kvinners interesser i helse-IT-feltet. 
www.himss.eu/communities/women-health-it-community

International Medical Informatics Association (IMIA) 

IMIA er en verdensorganisasjon for helse og biomedisinsk informatikk. IMIA tilbyr ekspertise til den tverrfaglige helsesektoren og til beslutningstakere. IMIAs rolle er å samle forskere, brukere, utviklere, konsulenter og leverandører til samarbeid. 
imia-medinfo.org

BarnsBeste 

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer. 
sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste

DIPEx International

DIPEx International (Database of Individual Patients' Experiences) er et nettverk av seniorforskere som driver kvalitativ forskning på menneskers erfaringer med helse og sykdom. 
www.dipexinternational.org

SANKS

SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste er en nasjonal kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid. 
finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks

NERN 

NERN (Nordic E-health Research Network) er et nettverk som forsker på og utvikler felles nordiske indikatorer for e-helsefunksjoner og -tjenester. Indikatorene testes for å produsere nordiske e-helse-referansedata som kan benyttes av nasjonale og internasjonale beslutningstakere og forskere. 
nern.fi

Helsedata

Denne siden er sist oppdatert:

27.04.2018