logo

E-helsenettverk og samarbeidspartnere

Samarbeid i nettverk gir verdi, tilgang til ny kunnskap og mulighet til å finne nye samarbeidspartnere.

Samarbeid i nettverk nasjonalt og internasjonalt gjør at forskerne får enda mer ut av arbeidet sitt. Det har betydning for forskerkarrieren og for muligheten til å søke forskningsmidler.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er medlem av mange forskjellige organisasjoner og nettverk som gir utvidede samarbeidsmuligheter.


Forskningsnettverk

Citizen Health Data Working Group - EFMI

Gruppen jobber for at europeiske borgere kan samle, endre og ha kontroll over deres egne helseopplysninger.

29.06.2021

Digital legemiddelhåndtering

Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

29.06.2021

DIPEx International

DIPEx International (Database of Individual Patients' Experiences) er et nettverk av seniorforskere som driver kvalitativ forskning på menneskers erfaringer med helse og sykdom.

29.06.2021

IMIA (International Medical Informatics Association)

IMIA er en verdensorganisasjon for helse og biomedisinsk informatikk. IMIA tilbyr ekspertise til den tverrfaglige helsesektoren og til beslutningstakere. IMIAs rolle er å samle forskere, brukere, utviklere, konsulenter og leverandører til samarbeid.

29.06.2021

NeRN (Nordic E-health Research Network)

NERN er et nettverk som forsker på og utvikler felles nordiske indikatorer for e-helsefunksjoner og -tjenester. Indikatorene testes for å produsere nordiske e-helse-referansedata som kan benyttes av nasjonale og internasjonale beslutningstakere og forskere.

29.06.2021

Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi

Forskningsnettverket for helse- og velferdsteknologi legger til rette for koordinering av forskning på helse- og velferdsteknologi samt styrking og utvidelse av kunnskapen i Norden på dette feltet.

03.02.2022

Participatory Health and Social Media - IMIA

IMIA sin arbeidsgruppe for Participatory Health and Social Media (PHSMWG) skal ivareta interessentenes engasjement i sosiale medier. Gruppen skal være internasjonal, inkluderende og tverrfaglig.

29.06.2021

Andre nettverk

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.

29.06.2021

EHTEL (European Health Telematics Association)

EHTEL gir innsikt og informasjon om hva som driver viktige retningslinjer og rammeverk i Europa. Nasjonalt senter for e-helseforskning sitter i styret til EHTEL.

29.06.2021

HIMSS Europe (The Healthcare Information and Management Systems Society)

HIMSS Europe er den europeiske grenen til HIMSS, den største medlemsorganisasjonen for helse-IT i verden. Nasjonalt senter for e-helseforskning er representert i styret til HIMSS. HIMSS har en undergruppe som fremmer kvinners interesser i helse-IT-feltet.

29.06.2021

HTAi (Health Technology Assessment international)

Health Technology Assessment international (HTAi) er et globalt vitenskapelig og faglig fellesskap for alle som produserer, bruker eller støtter HTA. HTAi har medlemmer fra over 65 land innen ulike segmenter som forskere, organisasjoner, politikere, næringsliv, akademia, helsepersonell og pasienter/brukere.

29.06.2021

KIN (Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste)

KIN er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. Vi knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren.

29.06.2021

SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste)

SANKS er en nasjonal kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.

29.06.2021

TjenesteInnovasjon for Pasienter med Store og Sammensatte behov (TIPSS)

Helsetjenesten i Norge står over store utfordringer – vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. For at pasientene skal ha gode og likeverdige helsetjenester må vi tenke nytt. Vi og mange andre jobber med å skape nye tjenestemodeller som utfordrer de eksisterende strukturene.

28.11.2023

WHO (Verdens Helseorganisasjon)

Nasjonalt senter for e-helseforskning er samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen telemedisin og e-helse. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om e-helse.

29.06.2021

 


Her er et utvalg av samarbeidspartnere vi har i prosjekter og i andre sammenhenger. Listen er ikke fullstendig, da listen er under oppbygging.

Samarbeidspartnere
Navn Type institusjon Sted
Omilon Leverandør Copenhagen, Denmark
Cambio Leverandør Stockholm, Sweden
University of Tartu Universitet Tartu, Estonia
University of Turku Universitet Turku, Finland
County Council of Östergötland/University Hospital of Linköping Helseforetak Linköping, Sweden
Stockholm University Universitet Kista, Sweden
DNV Internasjonal organisasjon Oslo, Norway
Direktoratet for e-helse Myndigheter Oslo
Trondheim kommune Universitet Trondheim
Centre for Rural Medicine, Region Västerbotten Forskningssenter Västerbotten, Sverige
Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) Universitet
Universitetet i Bern Universitet Sveits
Evjeklinikken Helseforetak Norway
Bern University of Applied Sciences Universitet Switzerland
Nordens velferdssenter Myndigheter Stockholm, Sverige og Helsinki, Finland
LUT University Universitet Lappeenranta og Lahti, Finland
Mälardalens högskola Høgskole Eskilstuna og Västerås, Sverige
OsloMet Universitet Oslo
Nordlandssykehuset Helseforetak Bodø
Vestre Viken HF Helseforetak Drammen
Helsedirektoratet Myndigheter Oslo
Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus Helseforetak Stavanger
Københavns Universitet Universitet København
University of Oxford Universitet Oxford
WHO Europe Internasjonal organisasjon København
Høgskulen på Vestlandet Høgskole Bergen
Universitetet i Sørøst-Norge Universitet Kongsberg
Melanomforeningen Interesseorganisasjon Oslo
Sykehuset i Vestfold Helseforetak Tønsberg
Universitetet i Bergen Universitet Bergen
Universitetet i Agder Universitet Kristiansand
Sørlandet sykehus Helseforetak Kristiansand
Helse Vest RHF Helseforetak Stavanger
Universitetet i Stavanger Universitet Stavanger
NTNU Universitet Trondheim
UiT Norges arktiske universitet Universitet Tromsø
Helse Sør-Øst RHF Helseforetak Hamar
Helse Midt-Norge RHF Helseforetak Stjørdal
Helse Nord RHF Helseforetak Bodø
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helseforetak Bergen
Oslo universitetssykehus Helseforetak Oslo
Universitetet i Oslo Universitet Oslo
Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak Tromsø
Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Helseforetak Bergen
SINTEF Forskningssenter Trondheim
Akershus Universitetssykehus Helseforetak Lørenskog
Sunnaas Sykehus Helseforetak Bjørnemyr
LHL Forskningssenter Oslo
Helse Midt-Norge IT (Hemit) Helseforetak Trondheim
ACOS Leverandør Straume
Folkehelseinstituttet Forskningssenter Oslo
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Helseforetak Oslo
Hove Medical Systems AS (HMS) Leverandør Kongsberg
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) Helseforetak Haugesund
Teknova AS Forskningssenter Grimstad
Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) Universitet Bergen
Helse Nord IKT Helseforetak Tromsø
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) Forskningssenter Oslo
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) Forskningssenter Arendal
Helse Nord-Trøndelag HF Helseforetak Levanger
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Helseforetak Siggerud
Simula Research Laboratory Forskningssenter Fornebu
Sykehuspartner HF Helseforetak Drammen
Kreftregisteret Forskningssenter Oslo
Helse Vest IKT AS Helseforetak Bergen
Tyrilistiftelsen Helseforetak Oslo
Vestlandsforsking Forskningssenter Sogndal
Nordlandsforskning Forskningssenter Bodø
Cerner Leverandør Oslo
Catosenteret Forskningssenter Son
Agderforskning Forskningssenter Kristiansand

Denne siden er sist oppdatert:

12.12.2023