logo

Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory driver langsiktig forskning innen kommunikasjonsteknologi, vitenskapelige beregninger og programvareutvikling.

Simula Research Laboratory driver langsiktig forskning innen kommunikasjonsteknologi, vitenskapelige beregninger og programvareutvikling. Forskningssenteret kombinerer grunnforskning med utdanning på master- og ph.d.-nivå, samt utvikling av kommersielle applikasjoner.

Kompetanseområder og temaforskning

Kommunikasjonsteknologi

Senteret ser spesielt på robustheten og påliteligheten til mobilnettverk og andre distribuerte systemer, i tillegg til anvendt cybersikkerhet. Begge temaene er viktige for design, implementering og drift av e-helsesystemer. Senteret har i flere år forsket på systemer for digitale media. Denne forskningen har muliggjort prosjekter innen automatiserte søk og prosessering av videoklipp, for eksempel hentet fra medisinsk-teknisk utstyr som et pillekamera.

Vitenskapelige beregninger

Simulas viktigste bruksområde for vitenskapelige beregninger er innen digital modellering av fysiologiske prosesser. De fleste av disse prosjektene har tett samarbeid med klinisk ekspertise i Norge og utlandet, og i noen tilfeller med utvalgte industripartnere i medtech-sektoren. De fleste applikasjonene er koblet til medisinsk bildebruk og andre helsedata, og åpner for en forskningsmuligheter innen dataanalyse.

Programvareutvikling

Forskningen retter seg mot to hovedområder: verifisering og validering av komplekse programvaresystemer, og planlegging og styring av store prosjekter for utvikling av programvare. Begge temaene er verdifulle for e-helsesystemer. Spesifikt e-helsearbeid innen dette feltet omfatter i dag kvalitetssikring av nasjonale kreftdata og tilhørende digital arbeidsflyt.

Visjon, strategi og mål

Målet er å være et internasjonalt forskningssenter av høy kvalitet, der fremragende forskere, nysgjerrige studenter og kreative innovatører kan trives. For å oppnå dette verdsetter senteret sannhet og mot. Simula reagerer raskt og effektivt, og utnytter aktivt potensialet i å være en disruptiv faktor.

Mer info

http://www.simula.no/