Forskning

Forskning skal være uavhengig, etterprøvbar og kritisk i tråd med god forskningstradisjon.

Forskning og utredning skal benytte vitenskapelige metoder for å frambringe kunnskap, noe som sikrer faglig forankrede resultater, samtidig som de forbehold og betingelser som gjelder for resultatene klargjøres.

E-helse er et komplekst felt hvor mange ulike helsefaglige, teknologiske og organisatoriske faktorer spiller inn.

Tverrfaglig forskning gir innsikt i innføring, bruk og utvikling av e-helse, men også kunnskap om effektene e-helsetiltak har på effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Tverrfaglig kunnskap er viktig for å forstå hvordan e-helse kan brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er behov for mer forskning på e-helse. Digitaliseringsinnsatsen bør bygge på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra pågående nasjonale og regionale e-helsetiltak må deles.

 

Tema


 

Forskningsnyheter