Psykisk helse

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Mental eller psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Det handler også om vårt forhold til det samfunnet vi alle er en del av.

Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, folk rundt oss og samfunnet.

En annen, vanlig bruk av begrepet psykisk helse er navnet på de tjenestene som tilbys mennesker med psykiske lidelser. Før ble området kalt psykiatri, men i forbindelse med regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse ble det endret. Psykisk helse inngår nå som del av navn på tjenester i helseforetak og kommuner. Vi bruker også begrepet slik ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I Norge brukes beskriver definisjonen av psykisk helse også som «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. God psykisk helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker».

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at helse har ulike dimensjoner, som fysisk, psykisk og sosialt. De inngår i et helhetlig og komplekst samspill. Ut fra en argumentasjon om at helheten er mer enn summen av delene, har WHO vegret seg for å utforme en samlende og global definisjon av begrepet psykisk helse.

Kilde: Store Norske Leksikon, helsenorge.no

 

Psykisk helse: Nyheter