Pasientsentrerte tjenester

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter, myndigheter og ansatte i helsesektoren mener det trengs en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Det er ikke én pasientgruppe, men består av folk med helt ulike diagnoser og behov. Felles er at de trenger mye bistand fra helsevesenet, og fra ulike deler av det. De har ofte kroniske sykdommer, men det trenger ikke bare være dét. Det gjelder ofte også:

  • Sårbare barn og unge
  • Personer med psykiske lidelser
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Disse stormottakerne av helsetjenester er ikke mange i antall, men har store behov. De må ofte gå gjennom forskjellige dører for å få hjelp, og opplever også å bli såkalte “svingdørspasienter” - som legges inn igjen og igjen, uten at de får bedre hjelp. Det skyldes blant annet at de de ulike delene av helsevesenet ikke samhandler like godt. Når pasientene har flere diagnoser oppstår det hull og avbrudd i behandlingen, og det er ikke koordinert: Ikke mellom tjenestenivåene og heller ikke innad i sykehuset. Pasienter med flere diagnoser og sammensatte behov kan risikere å ende opp som kasteballer i helsetjenesten. De må noen ganger også koordinere tjenestene sine selv.

Bruk av IKT-verktøy for bedre samhandling mellom pasienter og helsearbeidere er sentralt for å få til et bedre tjenestetilbud for disse sårbare pasientene.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er blant annet med med i prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er en pasientsentrert helsetjeneste (PSHT). Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et “ helhetlig helsevesen”, som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader.

 

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

26.11.2021

 

Pasientsentrerte tjenester: Nyheter