logo

Pasientsentrerte tjenester

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter, myndigheter og ansatte i helsesektoren mener det trengs en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Det er ikke én pasientgruppe, men består av folk med helt ulike diagnoser og behov. Felles er at de trenger mye bistand fra helsevesenet, og fra ulike deler av det. De har ofte kroniske sykdommer, men det trenger ikke bare være dét. Det gjelder ofte også:

  • Sårbare barn og unge
  • Personer med psykiske lidelser
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Disse stormottakerne av helsetjenester er ikke mange i antall, men har store behov. De må ofte gå gjennom forskjellige dører for å få hjelp, og opplever også å bli såkalte “svingdørspasienter” - som legges inn igjen og igjen, uten at de får bedre hjelp. Det skyldes blant annet at de de ulike delene av helsevesenet ikke samhandler like godt. Når pasientene har flere diagnoser oppstår det hull og avbrudd i behandlingen, og det er ikke koordinert: Ikke mellom tjenestenivåene og heller ikke innad i sykehuset. Pasienter med flere diagnoser og sammensatte behov kan risikere å ende opp som kasteballer i helsetjenesten. De må noen ganger også koordinere tjenestene sine selv.

Bruk av IKT-verktøy for bedre samhandling mellom pasienter og helsearbeidere er sentralt for å få til et bedre tjenestetilbud for disse sårbare pasientene.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er blant annet med med i prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er en pasientsentrert helsetjeneste (PSHT). Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et “ helhetlig helsevesen”, som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader.

Pasientsentrerte tjenester

På besøk i pasientens liv

- Vi er på besøk i pasientens liv. Vi må være ydmyke og fortjene tilliten at vi får lov til å samarbeide på pasientens premisser for å skape bedre helse. Det sier professor Gro Berntsen om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv.

30.04.2024

Karrierevei: Pårørende

Marita Amundsen er pasientpartner i Dignity Care, i håp om å skape noe som kan gi bedre hjelp og veiledning til familier som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Selv har hun en 20 år gammel sønn som alltid vil trenge like mye stell og tilsyn som da han var baby.

15.08.2023

Bruksanvisning for personsentrerte helsetjenester

Over hele verden opplever pasienter å ikke bli respektert i sitt møte med helsepersonell. Fra Tromsø har professor Gro Rosvold Berntsen gjort det til sin hjertesak å dokumentere effekten av personsentrerte, framfor diagnosesentrerte, helsetjenester. Og nå lytter verden til det hun har å si.

07.06.2023

Hvordan ser vi hele pasienten?

Pasienten skal hjem fra et opphold på sykehuset. Hvilke konkrete steg tar de ansatte for å hindre reinnleggelser?

Se på opptak av webinar om metodikken bak pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).

23.02.2023

Multisyke pasienters behov for tverrfaglig oppfølging

Sammensatte, komplekse sykdommer krever tverrfaglig kompetanse og oppfølging fra helsepersonell. Hvordan kan sykehuset og kommunen samarbeide om disse sårbare pasientene?

08.12.2022

Skygger suksess-prosjekt for å revolusjonere pasientjournalen

Når multisyke eldre pasienter får koordinerte helsetjenester fra et team, lever 43 prosent av dem lengre sammenliknet med de som får vanlig oppfølging i helsetjenesten. IT-selskapet Aidn skygger hvordan teamet jobber, og utvikler en pasientjournal som tar utgangspunkt i pasienten ‒ ikke i helsetjenesten.

14.11.2022

Presenterte prototype av DigiTeam

Dignity Care presenterte på sitt nettverksmøte i oktober den aller første versjonen av prototypen DigiTeam. Det digitale samhandlingsverktøyet skal testes i en randomisert kontrollert forskningsstudie (RCT) ved hjelp av skuespillere og helsearbeidere.

14.11.2022

Vil lage e-verktøy som forenkler pasientens liv

Forskningsprosjektet Dignity Care jobber med å kartlegge hvordan et digitalt verktøy kan legge til rette for at pasienter kan leve et godt liv, tross sykdom. Et slikt verktøy kan gjøre det lettere for alle å samarbeide med og rundt en pasient, og yte riktig hjelp til riktig tid.

22.06.2022

Trenger flere fastleger og verktøy for koordinering

‒ Fastlegen kan løse enda flere av samhandlingsutfordringene i helsetjenesten. Men mangler rammebetingelsene som skal til, og ikke minst de digitale systemene som snakker sammen, mener Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

21.06.2022

Diskriminering: en årsak til at helsetjenester ikke fungerer

Er du mann mellom 40 og 60 år, med hjerteinfarkt eller andre typiske «manneting», så er helsetjenesten godt tilrettelagt for deg. Sykepleieforbundets Lill Sverresdatter Larsen mener det ligger elementer av diskriminering i fortellingen om «Verdens beste helsetjeneste».

10.06.2022

Sjelden interesse for de sjeldne

Dignity Care kan bli ekstra vesentlig for de med de aller sjeldneste diagnosene, mener Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den tidligere helseministeren og nå styreleder i e-helsekonsernet Kernel, har mer kunnskap om sjeldne diagnoser enn de fleste av oss.

08.06.2022
Side 1  2 3 4