logo

Tall og fakta

Du kan laste ned årsrapportene våre fra kulepunktslista med overskrift "Årsrapporter" i høyremargen.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er finansiert gjennom en rammebevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF samt ekstern finansiering av prosjekter for eksempel fra EU og Norges forskningsråd. Prosjektporteføljen som er generert fra konkurranseutsatte midler, skal understøtte senterets nasjonale oppdrag.

Totalbudsjettet i 2022 er på 97 millioner kroner. 43,4 millioner kroner kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, 4,5 millioner kommer fra Helse Nord RHF, 2,5 million kroner kommer fra oppdragsbevilgninger, mens 46,6 millioner kroner kommer fra konkurranseutsatte midler.

I 2022 er det budsjettert med 82 årsverk.