Tall og fakta

Du kan laste ned årsrapportene våre fra lenker i høyremargen.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er finansiert gjennom en rammebevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF samt ekstern finansiering av prosjekter for eksempel fra EU og NFR. Prosjektporteføljen som er generert fra konkurranseutsatte midler, skal understøtte senterets nasjonale oppdrag.

Totalbudsjettet i 2016 er på 78,3 millioner kroner, hvor HOD har bevilget 35,9 millioner kroner, 4 millioner kommer fra Helse Nord, mens 38,4 millioner er finansiert gjennom konkurranseutsatte midler.

I 2016 er det budsjettert med 52 årsverk. 13 av disse er beregnet til nasjonale oppdrag. Det er i tillegg satt av 5,4 millioner kroner til kjøp av timer fra samarbeidspartnere.

Over tid er målet å rekruttere ny kompetanse til senteret for å understøtte den forventede økningen i omfang av de nasjonale oppdragene. Senteret kan vokse opp til omtrent 60 årsverk forutsatt at veksten understøtter de nasjonale oppdragene.

Denne siden er sist oppdatert:

11.04.2019