Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Stortingsmelding 28 (2014–2015) «Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse», konkluderte med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens legemiddelbruk. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, som støtter målbildet for Stortingsmelding 9 "Én innbygger-én journal", har derfor definert styrking av legemiddelfeltet som ett prioritert område.

Målet er at uansett hvor i helsetjenesten pasienten er, skal helsepersonell ha oppdatert informasjon om legemiddelbehandlingen. Det innebærer store organisatoriske og tekniske endringer for helsetjenesten.

Direktoratet for e-helse jobber for å nå målene. Innføringen av de nasjonale løsningene e-resept og kjernejournal, elektronisk multidose, sentral forskrivningsmodul og pasientens legemiddelliste er eksempler. Løsningene er forventet å gi gode effekter for helsepersonell og pasienter. Forskningsbasert kunnskap er viktig når nasjonale e-helsetiltak skal planlegges, gjennomføres og evalueres. Forskning om helse, teknologi, organisasjon og samfunn skal anvendes som underlag for beslutninger og for å vise virkningene av tiltak.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

 

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

26.11.2021

 

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter