Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Anne Granstrøm Ekeland
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
PACT I og II 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Strand Bergmo
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Artur Serrano
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn Hilde Rotvold
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Context-Aware Scheduling and Allocation System 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
Kritisk informasjon i Kjernejournal 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Helseplattformen admin 2019 2019 - 2023 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Citizen services
Artur Serrano
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Dignity Care 2019 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
The impact of clinical management on implementation of a structured Electronic Health Record 2019 - 2022 Patient pathways
Health data
Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen
PACT – effekter 2020 - 2024 Pasientforløp
Gro Berntsen
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
LIFEBOTS Exhange 2019 - 2023 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten - Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset  2020 - 2020 Monika Knudsen Gullslett
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2020 Ove Lintvedt
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Elin Breivik