logo

Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean

Veiledere: 

  • Gunnar Ellingsen, Gunnar.Ellingsen@uit.no, 76166074/91165215 
  • Rune Pedersen, Rune.Pedersen@unn.no, 96638558

Bakgrunn

Planen for PhD prosjektet var å belyse hvordan det nye EPJ systemet DIPS Arena kan være med å skalere effekten av Lean i forhold til pasientforløp på sykehusene i Helse Nord, ved å følge deler av utviklings og innføringsarbeidet med DIPS Arena i UNN. På grunn av forsinkelser i implementeringen av DIPS Arena har prosjektet fokusert mer på utviklingen av systemet og de nødvendige regionaliserings og standardiseringsprosesser, for å kunne utnytte mulighetene i DIPS Arena relatert til strukturering og gjenbruk av data.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har fulgt arbeidet i FIKS prosjektet HOS med å konsolidere dagens EPJ system i de 4 HFene i regionen, samt etableringen av regionale standarder for bruk av DIPS i Helse Nord. Dette er med å danne grunnlag for å konsolidere DIPS i alle regionens HF til ett regionalt system som igjen er et steg på veien mot å nå det overordnede målet «en innbygger en journal», da all informasjon om regionenes pasienter vil finnes på samme sted. Problemstillinger som er belyst er knyttet det å skifte fra lokalt til regionalt fokus, samt utfordringer og nødvendigheten av å få på plass en regional forvaltningsorganisasjon. 

I tillegg har vi fulgt det nasjonale og regionale arbeidet med arketyper som skal brukes som kliniske standarder i det nye EPJ systemet. Har til nå sett på problemstillinger knyttet til etablering av regional arketype forvaltningsorganisasjon, rekruttering av klinikere til å delta i nasjonalt arbeid samt belyst utfordringer med måten man har jobbet med arketyper på i Norge så langt. 

Det brukes kvalitativ metode med intervjuer og observasjoner som hoved datakilde i dette prosjektet

Formål/mål

Diskutere og belyse regionale prosesser som er med å danne grunnlag for innføringen av det nye DIPS Arena og utfordringer knyttet til disse f.eks. en regionalisert bruk av og oppsett for DIPS, og etablering av regional forvaltning for kliniske IKT systemer.

Belyse problemstillinger knyttet til regionalt og nasjonalt arketypearbeid for standardisering av klinisk innhold av det nye EPJ systemet.

Finansiering

Helse Nord finansiert PhD prosjekt


Siden er sist oppdatert 02.01.2017

Prosjektkategori

Felles pasientjournal

Prosjektperiode

2014 - 2017

Prosjektleder

Gro-Hilde Ulriksen Gro-Hilde Ulriksen

Prosjektdeltakere

Gunnar Ellingsen Gunnar Ellingsen

Rune Pedersen Rune Pedersen