logo

Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har fulgt arbeidet i FIKS-prosjektet "HOS" med å konsolidere dagens EPJ-system i de 4 HFene i regionen, samt etableringen av regionale standarder for bruk av DIPS i Helse Nord. Dette er med å danne grunnlag for å konsolidere DIPS i alle regionens HF til ett regionalt system som igjen er et steg på veien mot å nå det overordnede målet «en innbygger en journal», da all informasjon om regionenes pasienter vil finnes på samme sted. Problemstillinger som er belyst er knyttet til å skifte fra lokalt til regionalt fokus, samt utfordringer og nødvendigheten av å få på plass en regional forvaltningsorganisasjon.

I tillegg har vi fulgt det nasjonale og regionale arbeidet med arketyper som skal brukes som kliniske standarder i det nye EPJ-systemet. Har til nå sett på problemstillinger knyttet til etablering av regional arketype forvaltningsorganisasjon, rekruttering av klinikere til å delta i nasjonalt arbeid samt belyst utfordringer med måten man har jobbet med arketyper på i Norge så langt.

Mål

Diskutere og belyse regionale prosesser som er med å danne grunnlag for innføringen av det nye DIPS Arena og utfordringer knyttet til disse f.eks. en regionalisert bruk av og oppsett for DIPS, og etablering av regional forvaltning for kliniske IKT-systemer. Belyse problemstillinger knyttet til regionalt og nasjonalt arketypearbeid for standardisering av klinisk innhold av det nye EPJ-systemet.

Metode

Det brukes kvalitativ metode med intervjuer og observasjoner som hoved datakilde i dette prosjektet.