logo

Rune Pedersen

Bio

Hei, jeg heter Rune Pedersen, jeg arbeider på NSE som avdelingsleder og seniorforsker, i tillegg har jeg en bistilling på UiT Norges arktiske universitet som førsteamanuensis.

Mitt forskningsprosjekt: Semantic interoperability to support the development of process oriented EPR systems towards integrated care.

Tar utgangspunkt i Stortingsmelding 9, Én innbygger, én journals målsetning som sier at "Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger".
Det overordnede målet er at forskningen skal bidra til å utvikle helhetlige kliniske pasientforløp gjennom av bruk hetrogene interoperable EPJ systemer.
Det at systemer fra flere leverandører kan utveksle informasjon på en enkel måte er en løsning på utfordringene vi står ovenfor hvor tilgangen på opplysninger fra andre institusjoner er begrenset. Dette en løsning basert på en 2 nivå modell hvor kliniske data og IKT systemet organiseres separat og hvor klinikere er aktive i utformingen av et strukturert innhold.
Prosjektet er i hovedsak kvalitativt, følgeforskning og aksjonsforskning på pågående prosjekter nasjonalt og internasjonalt der semantikk og interoperabilitet for kliniske helseopplysninger er i fokus. Prosjektet gjøres i samarbeid med forskere i avdelingen.

For å kunne tilegne EPJ-systemer egenskapen å være strukturerte må det ligge en klinisk informasjonsmodell til grunn for variabler eller strukturer. En slik klinisk informasjonsmodell er OpenEHR. OpenEHR har i tillegg en referansemodell som bidrar til struktur, samt et åpent format og et standardisert programmeringsspråk.
En av fordelene med OpenEHR er at informasjonsarkitekter har tilgang på software til bruk for å modellere kliniske variabler eller annet strukturert innhold til pasientjournal systemer. Dette softwaret brukes også som bibliotek for konsensusbasert informasjon og modelleringen av innhold på tvers av helseregionene.

Gjennom bruk av OpenEHR og tilegnet software arbeider et samlet nasjonalt miljø innenfor spesialisthelsetjenesten mot å definere det totale meningsinnholdet i kliniske opplysninger, variabler og persistente data. Et framtidig bibliotek vil inneholde konsensusbasert informasjon som kan sendes og motas mellom avdelinger i sykehus samt mellom sykehus på tvers av helseforetak og regioner.

Jeg er delaktig i utformingen av disse prosessene og bruker forskningen som en arena for å opplyse om samt utvikle prosessene vi står i og har foran oss.

Runes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Patient pathways
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2027 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis
Utvikling, implementering og evaluering av storskala e-helseløsninger 2021 - 2025 Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Runes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Work Related Quality of Life and HIS Usability: An Examination of Human Factors' Impact on Electronic Health Record usability during the Adoption of a New Electronic Health Record System in Norway 2024 Academic article
Citizens Access to Health Information in National Portals in the Nordic Countries 2024 Academic article
Electronic Health Records User Satisfaction: Experience after implementation of a new system in Northern Norway 2023 Academic lecture
A Nordic survey to monitor citizens use and experience with eHealth 2023 Report
The Knowledge of Implementation Strategies: Impact of the Installed Base 2023 Academic article
Preconditions for Implementing a Nursing App to Improve Digital Maturity 2023 Academic article
Exploring the Emergence of Open Platforms in Healthcare: Design Considerations and Experiences from an Initial Case in Norwegian Primary Care 2023 Academic article
Strukturerte helsedata – frustrerende eller nyttig?Strukturerte helsedata – frustrerende eller nyttig? 2023 Feature article
User Satisfaction with Recently Deployed Electronic Health Records 2023 Academic article
Electronic Health Records User Satisfaction: Experience after implementation of a new system in Northern Norway 2023 Academic article
E-helseutdanning 2022 Lecture
Presentasjon av E-helseforskning 2022 Lecture
Helhetlige pasientforløp - presentasjon for Universitetet i Oulu 2022 Lecture
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic lecture
Does your EHR support a Learning Healthcare System? An exploration of possible indicators 2022 Academic article
Introducing Lightweight IT – A Way to Build Flexibility for Healthcare Organizations? 2022 Academic article
Electronic Health Records user experiences: a nationwide survey from Norwegian hospitals 2022 Academic lecture
Measuring Perceptions of Openness in Health Information Technology Platforms Results from Pilot Testing Proposed Survey Framework 2022 Academic lecture
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Measuring Perceptions of Openness in Health Information Technology Platforms Results from Pilot Testing Proposed Survey Framework 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Electronic Health Records User Experiences: a Nationwide Survey From Norwegian Hospitals. 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Evidence-based biomedical information systems: The road ahead 2022 Academic chapter/article/Conference paper
How does users of modern EHR perceive the usability, user resistance and productivity five years or more after implementation? 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2021 Academic lecture
How Do Users of Modern EHR Perceive the Usability, User Resistance and Productivity Five Years or More After Implementation? 2021 Academic lecture
Structuring the Electronic Patient Record; an Easy Way to Improve Data Usability? 2021 Academic article
Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Towards a National Clinical Decision Support Framework for Norway: Expert Assessment and Proposed Architecture 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Socio-technical Requirements for Expert Users to Design Structured User-Interfaces for OpenEHR-based Electronic Health Records 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Challenges and Best Practices in Ethical Review of Human and Organizational Factors Studies in Health Technology: a Synthesis of Testimonies 2020 Academic article
Store IT-prosjekter må ha med forskning fra A til Å 2020 Feature article
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 Academic lecture
Efforts on using standards for defining the structuring of electronic health record data: A scoping review 2019 Academic literature review
Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 Academic article
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 Short communication
Lessons learned on how to plan an openEHR implementation 2019 Academic lecture
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 Academic article
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 Poster
Structuring EHR Data, using Medical Quality Registry Information? 2019 Academic lecture
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 Article in business/trade/industry journal
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Electronic Patient Communication in Norwegian Municipal Health Institutions 2019 Academic chapter/article/Conference paper
The Patient Summary Case: Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic lecture
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Poster
Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet 2018 Lecture
Prom and prem data in Norwegian primary care 2017 Lecture
Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare 2017 Lecture
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 Poster
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 Poster
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 Poster
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 Poster
Implementation of OpenEHR in Combination with Clinical Terminologies:Experiences from Norway 2017 Academic article
Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar: the Norwegian Patient Summary Case 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Bridging the Gap Between the Social and the Technical: The Enrolment of Socio-Technical Information Architects to Cope with the TwoLevel Model of EPR Systems 2017 Academic article
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 Academic article
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 Report
The characteristic flux of the e-health definition 2017 Academic chapter/article/Conference paper
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 Academic article
Structuring the EPRs; The National development of Archetypes for Core Functionallity 2016 Academic article
Core Archetypes The Means to Build Confidence Around the Power of Structured EPR Systems? 2016 Academic article
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 Academic lecture
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 Poster
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge 2016 Report
Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm 2016 Interview
Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege 2016 Interview
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 Abstract
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 Abstract
The Value of Clinical Information Models and Terminology for Sharing Clinical Information 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 Academic article
Consensus on Norwegian archetypes 2016 Short communication
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 Academic lecture
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Interoperable Archetypes With a Three-Folded Terminology Governance 2015 Academic chapter/article/Conference paper
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 Academic article
Semantic Interoperable Electronic Patient Records: The Unfolding of Consensus based Archetypes 2015 Academic article
Increasing semantic and technological interoperability in electronic patient records 2014 Abstract
Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures 2012 Academic article
The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research? 2011 Academic chapter/article/Conference paper
The standardized Nurse: Mission Impossible? 2011 Academic article
Standardized nursing work: works in practice but not in theory? 2010 Academic article
The role of the Electronic Patient Record in clinical research 2008 Academic lecture
Runes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
Runes postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 12 Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare Line Silsand, Rune Pedersen, Gro-Hilde Severinsen A0
2017 14 Challenges in archetypes terminology binding using SNOMED-CT compositional grammar: the Norwegian patient summary case Luis Marco Ruiz, Rune Pedersen A0
2019 04 Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0
2017 07 Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika, Rune Pedersen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
Runes presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Rune Pedersen, Omid Saadatfard, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT
2018.06.21 Semantisk, teknisk og organisatorisk interoperabilitet Rune Pedersen
2018.03.08 Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet HemIT Rune Pedersen
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.