logo

Rune Pedersen

Bio

Hei, jeg heter Rune Pedersen, jeg arbeider på NSE som avdelingsleder og seniorforsker, i tillegg har jeg en bistilling på UIT som førsteamanuensis.

Mitt forskningsprosjekt: Semantic interoperability to support the development of process oriented EPR systems towards integrated care.

Tar utgangspunkt I Stortingsmelding 9, En innbygger en journals målsetning som sier at Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
Det overordnede målet er at forskningen skal bidra til å utvikle helhetlige kliniske pasientforløp gjennom bruk hetrogene interoperable EPJ systemer.
Det at systemer fra flere leverandører kan utveksle informasjon på en enkel måte er en løsning på utfordringene vi står ovenfor hvor tilgangen på opplysninger fra andre institusjoner er begrenset. Dette en løsning basert på en 2 nivå modell hvor kliniske data og IKT systemet organiseres separat og hvor klinikere er aktive i utformingen av et strukturert innhold.
Prosjektet er i hovedsak kvalitativt, følgeforskning og aksjonsforskning på pågående prosjekter nasjonalt og internasjonalt der semantikk og interoperabilitet for kliniske helseopplysninger er i fokus. Prosjektet gjøres i samarbeid med forskere i avdelingen.

For å kunne tilegne EPJ systemer egenskapen å være strukturerte må det ligge en klinisk informasjonsmodell til grunn for variabler eller strukturer. En slik klinisk informasjonsmodell er OpenEHR. openEHR har i tillegg en referansemodell som bidrar til struktur, samt et åpent format og et standardisert programmeringsspråk.
En av fordelene med OpenEHR er at informasjons arkitekter har tilgang på software til bruk for å modellere kliniske variabler eller annet strukturert innhold til pasientjournal systemer. Dette softwaret brukes også som bibliotek for konsensusbasert informasjon og modelleringen av innhold på tvers av helseregionene.

Gjennom bruk av OpenEHR og tilegnet software arbeider et samlet nasjonalt miljø innenfor spesialisthelsetjenesten mot å definere det totale meningsinnholdet i kliniske opplysninger, variabler og persistente data. Et framtidig bibliotek vil inneholde konsensusbasert informasjon som kan sendes og motas mellom avdelinger i sykehus samt mellom sykehus på tvers av helseforetak og regioner.

Jeg er delaktig i utformingen av disse prosessene og bruker forskningen som en arena for å opplyse om samt utvikle prosessene vi står i og har foran oss.

Rune Pedersen

Telefon: 996 38 558

Stilling: Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i CRIStin