Avdeling for Helhetlige pasientforløp

Vi studerer hvordan digitale løsninger kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Teknologisk, semantisk og organisatorisk samspill er utfordrende i helsetjenesten og vi ser på pasientjournalen som samhandlingsverktøy. Vi undersøker hvordan strategier for innføring, standardisering og arbeidsprosesser innvirker på kvalitet.

Vi forsker på betingelser for og effekter av digitalisering, og vil forstå det komplekse samspillet mellom teknologi og helsetjenester.

Pasientforløp og bedre informasjonsflyt

For at befolkningen skal få helhetlige tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten.

E-helseløsninger gir mulighet for bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktører som samhandler om spesialisthelsetjenestens pasienter. Samhandling gir flere tilgang til gode helsetjenester, og samfunnets ressurser utnyttes bedre.

Forskning

Forskning på samhandling og pasientforløp har til hensikt å utvikle organisatoriske modeller, støttet av IKT, for kommunikasjon og informasjonshåndtering som kan fremme trippelmålet om bedre helse og funksjon hos i befolkningen og hos pasienter; bedre pasienterfaringer; og løsninger som gir mer kostnadseffektive helsetjenester.

Forskningen skal ta høyde for at forskjellige kategorier pasienter kan ha vidt forskjellige behov for helsetjenester. Særlige utfordringer knytter seg til personer med langvarige og sammensatte behov. Et særlig fokus rettes mot de 10% av pasientene som har komplekse og langvarige behov, og som bruker to tredeler av ressursene i helsetjenesten. Målet for forskningen er å frambringe kunnskap som realiserer målet om en tjeneste som er pasientsentrert, koordinert, proaktiv og planlagt, tilbyr ett kontaktpunkt for pasienter med komplekse og langvarige behov, og støtter multiprofesjonelle team.

icon 14 health pasientforlop duotone green

Denne siden er sist oppdatert:

25.11.2021

For mer informasjon, kontakt:

Ansatte i avdelingen

Navn Stilling Telefon
Reza Baharmand Konsulent 405 92 939
Espen Nordheim Rådgiver +47 47276779
Marte Broks Rådgiver 975 63 802
Aslak Steinsbekk Professor 415 59 076
Berglind Smaradottir Seniorforsker 952 36 625
Ove Lintvedt Forsker 948 03 188
Torbjørn Torsvik Forsker 413 45 065
Omid Saadatfard Seniorrådgiver 477 36 492
Asbjørn Johansen Fagerlund Seniorforsker 976 04 709
Kristian Malm-Nicolaisen Stipendiat 950 59 001
Rune Pedersen Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp 996 38 558
Luis Marco Ruiz Seniorforsker 414 41 113
Line Silsand Seniorforsker 913 35 053
Gunnar Ellingsen Professor 911 65 215
Gro-Hilde Severinsen Forsker 901 99 457
Gro Berntsen Professor 905 18 895
Anne Granstrøm Ekeland Professor 952 66 791