logo

Avdeling for Helhetlige pasientforløp

Vi studerer hvordan digitale løsninger kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Teknologisk, semantisk og organisatorisk samspill er utfordrende i helsetjenesten og vi ser på pasientjournalen som samhandlingsverktøy. Vi undersøker hvordan strategier for innføring, standardisering og arbeidsprosesser innvirker på kvalitet.

Vi forsker på betingelser for og effekter av digitalisering, og vil forstå det komplekse samspillet mellom teknologi og helsetjenester.

Pasientforløp og bedre informasjonsflyt

For at befolkningen skal få helhetlige tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten.

E-helseløsninger gir mulighet for bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktører som samhandler om spesialisthelsetjenestens pasienter. Samhandling gir flere tilgang til gode helsetjenester, og samfunnets ressurser utnyttes bedre.

Forskning

Forskning på samhandling og pasientforløp har til hensikt å utvikle organisatoriske modeller, støttet av IKT, for kommunikasjon og informasjonshåndtering som kan fremme trippelmålet om bedre helse og funksjon hos i befolkningen og hos pasienter; bedre pasienterfaringer; og løsninger som gir mer kostnadseffektive helsetjenester.

Forskningen skal ta høyde for at forskjellige kategorier pasienter kan ha vidt forskjellige behov for helsetjenester. Særlige utfordringer knytter seg til personer med langvarige og sammensatte behov. Et særlig fokus rettes mot de 10% av pasientene som har komplekse og langvarige behov, og som bruker to tredeler av ressursene i helsetjenesten. Målet for forskningen er å frambringe kunnskap som realiserer målet om en tjeneste som er pasientsentrert, koordinert, proaktiv og planlagt, tilbyr ett kontaktpunkt for pasienter med komplekse og langvarige behov, og støtter multiprofesjonelle team.

Ansatte i avdelingen
Navn Stilling Telefon
Mari Kannelønning Forsker 469 19 810
Reza Baharmand Konsulent 405 92 939
Espen Nordheim Rådgiver +47 47276779
Marte Broks Stipendiat 975 63 802
Aslak Steinsbekk Professor 415 59 076
Ove Lintvedt Seniorforsker 96519000
Torbjørn Torsvik Forsker 413 45 065
Asbjørn Johansen Fagerlund Seniorforsker 976 04 709
Kristian Malm-Nicolaisen Stipendiat 950 59 001
Rune Pedersen Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp 996 38 558
Luis Marco Ruiz Seniorforsker 414 41 113
Line Silsand Seniorforsker 913 35 053
Gunnar Ellingsen Professor 911 65 215
Gro-Hilde Severinsen Seniorforsker 901 99 457
Gro Berntsen Professor 905 18 895
Prosjekter i avdelingen
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
PACT I og II 2015 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 2015 - 2023 Pasientforløp
Trine Strand Bergmo
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
System for kontekstbevisst planlegging og tilordning 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Conceição Granja
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter 2021 - 2023 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Patient pathways
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2027 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
PACT III – Pasientsentrerte helsetjenesteteam – Hvordan virker de og for hvem? 2021 - 2023 Pasientforløp
Gro Berntsen
Identification of multimorbid patients with impactable risk profiles using artificial intelligence, the IM-PACT method 2021 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Gro Berntsen Maryam Tayefi Nasrabadi