PACT III – Pasientsentrerte helsetjenesteteam – Hvordan virker de og for hvem?


Prosjektbeskrivelse

5% av befolkningen bruker 50% av alle ressursene i spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene, som ofte har Komplekse og Langvarige Behov (KLB), opplever en fragmentert helsetjeneste som ikke er designet for å møte deres behov. Et omfattende forskningsfelt er enige om at sentrale elementer i gode tjenester for personer med KLB er digitalt støttede personsentrerte, helhetlige og proaktive (PHP) tjenester. Imidlertid viser effektevaluering av PHP-tjenester i litteraturen svake og varierende resultater med en høy andel negative studier.

I Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) startet vi med å reflektere over PHP-prinsippene og ba så helsearbeidere om «å finne opp» pasientforløp som fulgte prinsippene og som var gjennomførbare lokalt. PSHT har vist overraskende konsistente og sterke resultater: "Sammenlignet med matchede kontroller, hadde forløpet for personer med KLB som mottok PSHT-intervensjonen redusert risiko for øyeblikkelig hjelp innleggelser, økt bruk av planlagt poliklinikk og betydelig redusert risiko for død.” Siden intervensjonen, med vilje, var løst beskrevet, må vi nå jobbe med å forstå hvordan PSHT skapte disse positive effektene, og hvem som kan ha mest nytte av denne intervensjonen. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne effektivt formidle og ytterligere forbedre PACT intervensjonen.

Studien vil støtte en nødvendig forbedring av omsorgskvaliteten for denne kostbare og sårbare gruppen både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mål

Det overordnede målet er:

Å skape kunnskap om hvordan PSHT virker for personer med komplekse langsiktige behov.

Dette vil bli undersøkt nærmere ved å besvare følgende spørsmål:

  1. Hva førte til redusert behov for aktutte helsetjeneste og lavere dødelighet?
  2. Hvordan ble nøkkel elementene: personsentrert, helhetlige og proaktive tjenetser dokumentert og levert?

Metode

I dette prosjektet utvikler vi en ny metodikk for evaluering av forløp hos pasienter med multimorbiditet. Da den typiske PACT-pasienten ofte er kognitivt svekket, for syk eller svekket til å kunne gjennomføre intervju, eller allerede er gått bort, vil vi basere vår evaluering på tilgjengelig skriftlig dokumentasjon fra den elektroniske journalen fra fastleger, kommunehelsetjeneste og sykehus. Av disse dataene vil vi gjøre en kvalitativ undersøkelse for perioden 1 år før baseline til ca. 6 mndr etter. Til dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med spørsmål som vi vil forsøke å svare ut for hvert pasientforløp. Disse tar for seg detaljer rundt pasientens mål, utfordringer og risikoområder hos den enkelte pasient og iverksettelse av tiltak i fht. disse, samt beskrivelse av videre oppfølgingsplan og samarbeid mellom de involverte helseaktørene/-instansene.

Ut ifra denne kvalitative datagjennomgangen vil vi forsøke å oppsummere svaret på hvert enkelt spørsmål i en enig/uenig skala fra 1-5 (helt uenig – helt enig). Vi vil lage en guide for denne skåringsprosessen slik at den blir så standardisert som mulig på tvers av ulike pasientforløp. Denne metoden vil initialt bli utprøvd på 4 pasientforløp, og deretter evaluert mtp. selve metoden. Deretter planlegger vi å gjøre samme gjennomgang på et utvalg av ca. 20 PSHT-pasienter og deres matchede kontroller.

Fremdriftsrapport:

Vi har for øyeblikket sikret tilgang til hele settet med EPJ-dokumenter (fastlege, sykepleier, sykehus) for 4 testpasienter, og er i ferd med å starte vår kvalitative gjennomgang.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

  • Anette Fosse, UiT Norges Arktiske Universitet
  • Markus Rumpsfeld, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Monika Dalbakk, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Lisbeth Spannsvoll, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Brita Jørgensen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Birgitte Forså Åbotsvik, Tromsø Kommune

Samarbeidspartnere

Finansiering

  • Helse Nord RHF

Fokusområde

Pasientforløp

Prosjektperiode

2021 - 2023

Sist oppdatert

07.03.2022