logo

Avdeling for Helsedata og analyse

Vi ser på hvordan helsedata kan brukes til å forutse, oppdage og behandle sykdom.

Maskinlæringsalgoritmer og metoder for datautvinning er noe av det vi studerer. Vi skal utvikle metoder for å analysere data og ivareta personvern.

Hvordan helsesektoren kan ta i bruk pålitelige og bærekraftige algoritmer er et sentralt tema.

Bedre bruk av helsedata

Det er en nasjonal målsetting at helsedata skal være tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Dataene skal disponeres på en måte som ivaretar personvern og tillit fra pasienter og helsearbeidere. Avanserte statistiske metoder skal utvikles for å hente ut nyttig og meningsfull informasjon fra disse store datamengdene.

Store mengder data genereres i utøvelsen av helsetjenesten og tilgangen til de store datamengdene, og økt regnekraft gjør det mulig å anvende nye metoder innen helseanalyse som gir beslutningstakere, helsearbeidere og innbyggere nye redskap til kvalitetsforbedring, styring, forskning og helseovervåkning. Bruk av avanserte helseanalyser kan gjøre helsetjenesten bedre i stand til å predikere, oppdage og behandle sykdom. Helsedataanalyse er et stort og komplekst felt og mange aktører har variert kunnskap om feltet.

Forskning

  • Tilgjengeliggjøring og analysering av data
  • Å se sammenhengen mellom EPJ-data og andre datakilder
  • Integrasjon mot journalsystemer med tanke på automatisk høsting og registrering av data samt beslutnings- og prosesstøtte koblet mot journal
  • Kunnskap om IKT-systemer som frembringer data fra ulike kilder, systematisere og analysere data generert som en del av utøvelsen av helsetjenesten
  • Analyse av sekundærdata ved bruk av teknikker som mønstergjenkjenning, visualisering, prediktiv modellering, tidsserieanalyse, tekstanalyse med mer
  • Å utvikle avanserte statistiske metoder som gjør data om til verdifull beslutningsstøtte
  • Metoder for ivaretagelse av personvern ved bruk av helsedata fra ulike datakilder
Ansatte i avdelingen
Navn Stilling Telefon
Therese Svenning Rådgiver 902 43 288
Miguel Angel Tejedor Hernandez Forsker 926 99 162
Frank Remman Rådgiver 977 59 392
Aina Fredeng Prosjektkoordinator 975 06 498
Elisa Salvi Rådgiver 916 84 295
Ciprian-Virgil Gerstenberger Seniorrådgiver 909 52 287
Maryam Tayefi Nasrabadi Seniorforsker 90417880
Phuong Dinh Ngo Seniorforsker 920 82 071
Hercules Dalianis Professor +46705681359
Anne Torill Nordsletta Avdelingsleder Helsedata og analyse 904 17 310
Torje Dahle Henriksen Senior systemutvikler 909 12 307
Taridzo Chomutare Seniorforsker 476 80 032
Per Atle Bakkevoll Stipendiat 957 28 549
Line Helen Linstad Stipendiat og Seniorrådgiver 416 82 342
Kassaye Yitbarek Yigzaw Seniorforsker 967 47 253
Joseph Stephen Hurley Systemutvikler 944 21 607
Johan Gustav Bellika Professor 957 48 049
Fred Godtliebsen Professor 954 45 388
Andrius Budrionis Seniorforsker 913 60 982
Alexandra Makhlysheva Seniorrådgiver 416 18 319
Prosjekter i avdelingen
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Helsedata
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn Hilde Rotvold
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2022 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
BETTEReHEALTH: Menneskelige, teknologiske og politiske faktorer for bedre koordinering og støtte til e-helse i afrika 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Styring av eller i e-helse: Nasjonale styringsmodeller for realisering av helsepolitiske mål 2019 - 2023 Helsedata
Line Helen Linstad
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Maryam Tayefi Nasrabadi
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf
Sikkerhet i helsevesenet - EU-projektet HEIR 2020 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Eirik Årsand
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2024 Helsedata
Hercules Dalianis
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis
Pasientens datautveksling 2020 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Utvikling, implementering og evaluering av storskala e-helseløsninger 2021 - 2025 Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Identification of multimorbid patients with impactable risk profiles using artificial intelligence, the IM-PACT method 2021 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Gro Berntsen Maryam Tayefi Nasrabadi
DigSam: Digital sikkerhet i helse- og sosialfag 2021 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Helse og sykdom 2016 - 2020 Helsedata
Inger Torhild Gram
Kunnskapsoppsummering om bruk av personvernbevarende teknologier for kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2022 - 2024 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Nordic health data spaces 2023 - 2025 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
FederatedHealth: A Nordic Federated Health Data Network 2023 - 2025 Helsedata
Health data
Taridzo Chomutare
SMART: Sensordata og maskinlæring for å støtte hormonerstatning av skjoldbruskkjertelen 2024 - 2026 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Miguel Angel Tejedor Hernandez