logo

NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble etablert i 2016, med et mandat som inkluderer avansert beregning og statistisk analyse av helsedata, med spesiell fokus på strukturering av data i elektronisk pasientjournal (EPJ). Aktuelle ferdigheter og aktiviteter i senteret er i de riktige generelle feltene innen datavitenskap og statistikk, men mer spesialisert fokus innen språkteknologi (NLP) og maskinlæring (ML) er nødvendig.

Mye av informasjonen i EPJ er kliniske notater i ustrukturert tekstform, og dette formatet er vanskelig å få tilgang til og oppsummere i klinisk praksis. Manuell re-koding av klinisk tekst til strukturerte former kan være dyrt og er ofte utsatt for feil. Nye metoder for å analysere tekst, som NLP, gjør at vi automatisk konverterer store mengder tekst til strukturerte data. Mens forskning på NLP-metoder fortsatt er i sin barndom, peker bevisene på lovende resultater i områder som diagnostisk overvåking, identifisering av kohorter, kvalitetsvurdering og pasientsikkerhet.

Inkubatorstøtten gjør det mulig for avdelingen å øke kapasiteten på dette området. Dette innebærer faglig utvikling av ansatte, oppretting av nye forskningskonsortium og generering av relevante publikasjoner for å øke vår konkurranseevne for nasjonale og europeiske finansiører. Økt kapasitet gir oss mulighet til å bedre delta i lokal vitenskapelig debatt og konsultere regionale og nasjonale programmer for utvikling av ny helseteknologi.

Mål

Det er tre større mål for dette inkubatorprosjektet;

(i) utdanning og faglig utvikling av avdelingsforskere,

(ii) generere praktisk arbeid for å forbedre tidligere rapportert spesifisitet ved å forutsi postoperative komplikasjoner. Den forrige rapporten var med-forfattet av noen av våre partnere i dette prosjektet. Dette arbeidet genererer publisitet som øker vår konkurranseevne for forskningsfinansiering.

(iii) skape et konsortium for å utvikle nye forskningsprosjekter gjennom to PhD-prosjekter og et større NFR-prosjekt.

Metode

Den generelle strategien for å nå disse målene er å samarbeide med ledende forskere på området, både i inn- og utland.