logo

Avdeling for Personlig e-helse

Avdeling for personlig e-helse skal forske på hvordan teknologi for selvstendighet og mestring påvirker helsehjelp til eldre, kronisk syke som trenger oppfølging, mennesker med funksjonsnedsettelser og de som aktivt går inn for å endre livsstil.

Avdelingen sin aktive prosjektportefølje er innenfor følgende hovedområder:

Digital hjemmeoppfølging/velferdsteknologi legger vekt på hjemmet og omgivelsene og hvordan disse kan understøttes med teknologi for selvstendighet og egenmestring. Vi har siden 2016 følgeforsket på velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Digital hjemmeoppfølging/velferdsteknologi vil i økende grad være tilgjengelig og bli tatt i bruk slik at eventuelle endringer i tilstand med økt risiko for negativ utvikling av helse eller egenmestring vil bli fanget opp. Det er kunnskapsbehov om forståelse og forutsetninger i innføringsprosessene av teknologi og et kunnskapsbehov om effekter av teknologi.

M-helse beskriver systemer og tjenester som benytter mobil teknologi til tilgang på helsetjenester eller helseinformasjon. M-helse inkluderer digitale helseverktøy som pasienten bruker og i stor grad styrer selv; det er lagt større vekt på systemer og tjenester som støtter individet i å mestre egen helse, inkludert endring av livsstil. Potensialet for m-helseverktøy/avstandsoppfølgning er stort. Litteraturstudier konkluderer likevel med at implementering av løsninger for pasienters egenmestring har hatt blandete resultater. Det er behov for mer kunnskap om effekter og innføringsstrategier for slike løsninger. Pasient-genererte date fra egne helseverktøy kan være verdifullt, både for pasienten og helsepersonell. Hvordan skal slike data gjøres tilgjengelig på en måte som gir nytte?

Sosiale medier er en viktig informasjons- og kommunikasjonskilde for befolkningen, og kan være en betydelig pådriver for pasienters involvering og mestring av egen sykdom og helseutfordringer.

Digital formidling av forskningsbasert kunnskap om pasienters og pårørendes egne erfaringer knyttet til sykdom og helseutfordringer kan være en mestringsressurs for andre i samme situasjon, samt gi helsepersonell og helsetjenestene bedre innsikt i pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov. NSE deltar i DIPEx International, et internasjonalt forskernettverk tilknyttet digital formidling av kvalitativ forskning om pasienter/pårørendes helse- og sykdomserfaringer.

Utviklingen av teknologi skjer raskt, også innenfor dette satsingsområdet. Det er behov for å produsere kunnskap om trender i ny teknologi og nye anvendelsesområder.

Ansatte i avdelingen
Navn Stilling Telefon
Karianne Mørken Forskningsassistent 476 49 343
Eirin Rødseth Seniorrådgiver 415 47 101
Monika Knudsen Gullslett Professor 907 84 208
Truls Tunby Kristiansen Forsker 957 32 852
Dillys Larbi Stipendiat 909 49 760
Pietro Randine Systemutvikler 915 32 388
Undine Knarvik Stipendiat 917 42 705
Siri Bjørvig Avdelingsleder Personlig e-helse 971 64 725
Meghan Bradway Postdoktor 911 93 393
Konstantinos Antypas Seniorforsker 404 85 401
Inger Torhild Gram Professor 924 01 177
Gunn Hilde Rotvold Stipendiat 992 69 511
Elin Breivik Seniorrådgiver 481 54 808
Elia Gabarron Seniorforsker 948 63 460
Eirik Årsand Professor 776 44 760
Marianne Vibeke Trondsen Seniorforsker 415 10 792
Prosjekter i avdelingen
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
iTrain - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Diabetes på sosiale medier – helseintervensjoner og adferdsanalyse 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2023 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
LIFEBOTS Exhange 2019 - 2023 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
BETTEReHEALTH: Menneskelige, teknologiske og politiske faktorer for bedre koordinering og støtte til e-helse i afrika 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Innsikt - inkluderende brukermedvirkning i helse og velferdstjenester 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg
Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester 2020 - 2027 Innbyggertjenester
Monika Knudsen Gullslett
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
NURTURE 2021 - 2026 Innbyggertjenester
Monika Knudsen Gullslett
Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT) 2021 - 2022 Innbyggertjenester
Eirin Rødseth
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth
FysBot - en chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Dillys Larbi
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Phd-prosjekt 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
PLO+ Digital samhandling mellom pasient, fastlege og hjemmesykepleie 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Development of digital health solutions - workshop in Moldova 2023 - 2023 Citizen services
Services for health professionals
Lene Lundberg
RESPOND: Kulturelt tilpasset digital brukermedvirkerstøtte for unge samiske personer med depresjon 2024 - 2024 Innbyggertjenester
Bo Wang