logo

Innsikt - inkluderende brukermedvirkning i helse og velferdstjenester

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet INNSIKT er blant annet å finne mer ut hvordan ulike «svakerestilte» grupper med lav kunnskap om det norske helse- og velferdssystemet bruker og oppfatter dagens systemer og tjenester. Målet er å avdekke tema og områder der det er mulig og ønskelig å gjøre endringer/ forbedringer, for å øke tilgjengeligheten for alle i overganger til flere digitale helse- og velferdstjenester.

I en av de siste samlingene i dette kurset «Å jobbe med mat – veien til arbeid?» planlegger vi å fokusere på dine behov for informasjon om helse- og velferdstjenester, utfordringer og erfaringer fra møter med helsetjenesten og tilgjengelighet til velferdstjenester i Norge. Vi er spesielt opptatt av hvordan dette har vært når man er ny i Norge.

Vi er opptatt av å høre «jeg skulle ønske jeg hadde» innspill og fortellinger. Dette er del av flere bredt anlagte dialoger på tvers av fag, disipliner, sektorer og tjenestenivåer, der innbyggere med ulike ressurser og funksjonsnivå, ferdigheter, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn, språk og helse- eller livssituasjon inviteres til å si sin mening og komme med råd.

Det vi ønsker å snakke med dere om er derfor behov for og erfaringer med helse- og velferdstjenester dere har hatt bruk for i Norge, for å ta vare på deg selv, barn og andre man har omsorg for. Det betyr at vi vil stille spørsmål om for eksempel hvem dere får informasjon fra, bruk av helsestasjon, skolefritidsordning og andre tjenester i kommunen. Vi vil gjerne høre om erfaringer og tips og utfordringer når man kommer til et nytt land, hvem man gjerne spør, hvordan er det med nytt språk og nye kulturer. I tillegg vil vi også snakke litt om COVID-19 og den pågående pandemien, tilgjengelighet til informasjon, og utfordringer og erfaringer med anbefalinger og nye regler vi bes om å følge i den forbindelse.

Frivillig å fortelle – dele erfaringer

Det er frivillig å være aktiv i samtalen, og du bestemmer selv hvor mye og hva du vil fortelle. Vi vil notere hovedpoengene fra samtalen, og dette kan bidra til forslag til forandringer. Vi noterer ikke navn eller andre opplysninger som knytter det som fortelles direkte til den som har fortalt.

Selskap for Norges Vel er en av deltakerne i nettverket INNSIKT. Nettverket ledes fra Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo og professor Anne Moen er prosjektleder.