Nytteeffektene av digitale helsetjenester


Prosjektbeskrivelse

Med grunnlag i de helsepolitiske føringene arbeides det aktivt med å utvikle og å rulle ut innbyggertjenester for nasjonal bruk. Strategien for nye digitale tjenester spenner fra bestilling av timeavtaler til bruk av digitale verktøy i behandlingsforløp og sikker e-konsultasjon som alternativ til fysisk oppmøte på fastlegekontor eller poliklinikk. Tjenestene skal skape verdier for både innbyggere, helsetjenestene og samfunnet, ved blant annet økt effektivitet, bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Tilgjengelighetsaspektet i helsehjelpen er et sentralt element kvalitetsmessig.

Prosjektet ønskes videreført fra 2016-2017 med et utvidet fokus på tjenestene Digital dialog med fastlege (e-konsultasjon, kontakt legekontor, reseptfornyelse og timebestilling) og Digitalt innsyn i pasientjournal.

Mål

Overordnet målet er å sikre at digitale helsetjenester gir bedre helsetjenester. Effektmålene for prosjektet er: styrket kunnskapsgrunnlag vedrørende effekter av digitale helsetjenester; kunnskap for å redusere risiko for negative effekter; systematisk kunnskap som grunnlag for beslutninger og realisering av tjenestenes positive effekter.

Metode

Evaluering av Digital dialog med fastlege og Digitalt innsyn i pasientjournal innebærer bruk av både kvantitative og kvalitative metoder. Takststatistikk og loggdata skal brukes til å evaluere bruksmønstre av tjenestene. Erfaringer og endringer i atferd for både pasienter og helsepersonell skal dokumenteres med bruk av spørreundersøkelser og kvalitative intervju.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

Finansiering

  • Helse- og omsorgsdepartementet

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2017 - 2018

Sist oppdatert

13.10.2020