Innsyn i journal

Prosjektbeskrivelse

Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har til ulike tidspunkt de siste årene gitt sine pasienter innsyn til sykehusjournal gjennom den offentlige nettportalen helsenorge.no.

Vi har tidligere samlet kunnskap i de ulike regionene blant både pasienter og helsepersonell om deres erfaringer med tjenesten. I dette prosjektet ønsker vi å videreføre dette arbeidet med å kartlegge pasienter og helsepersonell sine erfaringer og forventninger til innsyn i journal.

Vi planlegger en spørreundersøkelse i løpet av 2020 hvor vi undersøker pasienters erfaringer og nytte ved digitalt innsyn. I denne omgangen skal forske spesielt på kategorier av pasienter, ikke hele pasientmassen. Hvilke pasientgrupper bruker digitalt innsyn og hvilke pasientgrupper får mest nytte av digitalt innsyn, både på egenhånd og i samspill med helsepersonell?

Når det gjelder helsepersonells erfaringer har tidligere forskning definert noen områder vi mener trenger mer forskning. Vi skal undersøke de utfordringene vi har identifisert i psykiatrien hvor helsepersonellet uttrykker at journalen har mistet deler av sitt virke som arbeidsverktøy. Vi ønsker å se mer systematisk på om utfordringene rundt journalen som arbeidsverktøy har ført til skyggejournalføring, underrapportering eller andre uformelle måter å unnlate å tilgjengeliggjøre informasjon for pasienten på.

Metode

Prosjektet skal undersøke erfaringer blant pasienter og helsepersonell gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.