Har du lest journalen din på helsenorge.no?


Vi søker etter samiske deltakere til vårt forskningsprosjekt. Målet er å finne ut hvilke erfaringer samiske pasienter har ved bruk av elektronisk innsyn i journal på helsenorge.no.

Fra venstre: Paolo Zanaboni, Eli Kristiansen og Asbjørn Johansen Fagerlund i Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Paolo Zanaboni, Eli Kristiansen og Asbjørn Johansen Fagerlund i Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal sammen med Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) undersøke den samiske befolkningens erfaringer med innsyn i journal gjennom helsenorge.no.

Vi vet at folks forhold til helse, sykdom og behandling må sees i en kulturell sammenheng. Vi ønsker å finne ut om samiske verdier, normer, praksis og språk påvirker opplevelsen av tjenesten innsyn i journal. Tjenesten er ikke spesielt tilpasset det samiske. Vi vil se på problemstillinger knyttet til psykisk helse og innsyn i journal i lys av samisk språk og kultur.

Hvem kan være med i studien?

For å kunne være med i studien må du

  • identifisere deg som same i møte med helsetjenestene
  • ha erfaring som pasient i psykisk helsevern, og
  • ha benyttet tjenesten elektronisk innsyn i journal

Hva innebærer det å være med i studien?

Som deltaker blir du med på et times langt intervju om dine erfaringer med bruk av elektronisk innsyn i journal. Intervjuet kan gjøres på telefon, Skype eller med fysisk tilstedeværelse der det er mulig. Tidspunktet for intervjuet avtales mellom deg og forskerne. Vi ønsker ikke å snakke med deg om din sykdomshistorie og helse, men om dine erfaringer med å lese pasientjournalen din på nett.

Alle opplysningene om deg vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Din deltakelse er viktig. Du kan bidra til ny kunnskap som kan føre til at digitale helsetjenester blir bedre tilpasset den samiske befolkningen. Når intervjuet er fullført mottar du et gavekort på 300 kr.

- Det er viktig å finne ut hva urfolk og minoriteter synes om nye tjenester.
Håpet er at det kan bidra til at vi ser om tjenesten må tilpasses, sier
avd. leder for SANKS forskning og utvikling, Renathe Aspeli Simonsen.

Bakgrunn for prosjektet

Elektronisk innsyn i journal for pasienter er innført i Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest gjennom den nasjonale portalen helsenorge.no. Vi har i tidligere forskning avdekket noen mulige utfordringer med ordningen for de som er helsepersonell i psykisk helsevern.

Det finnes lite kunnskap om hva pasientene synes om tjenesten, og hva de finner nyttig og mindre nyttig. For å gjøre tjenesten best mulig for den samiske befolkningen er det avgjørende at vi har kunnskap om hvordan de opplever slike digitale verktøy. Les mer om prosjektet her.

Påmelding

Hvis du vil delta i studien kan du melde deg på via denne lenken.

Kontaktinfo

Prosjektet er et samarbeid mellom Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) og Nasjonalt senter for e-helseforskning. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Asbjørn Johansen Fagerlund, prosjektleder og forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning:

Telefon: 976 04 709

E-post: email hidden; JavaScript is required