Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning

Prosjektbeskrivelse

samisk flagg

For samisk oversettelse, klikk her.

Prosjektet har som mål å utforske pasienter med samisk identitet sin bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern. I 2020 skal prosjektet fokusere på pasienters erfaringer med tjenesten elektronisk innsyn i sykehusjournal gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Vi vet fra tidligere forskning at å tilby elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern påvirker måten helsepersonell skriver journalen på, og kan ha konsekvenser for pasient-behandler relasjonen. Det finnes lite kunnskap om hvordan pasientene opplever tjenesten og hva de finner nyttig og mindre nyttig og dette er kunnskapshull som Nasjonalt senter for e-helseforskning og Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS) ønsker å fylle.

Vi vet også at individets forhold til helse, sykdom og behandling må sees i den enkeltes kulturelle kontekst, og vi ønsker å undersøke om samiske verdier, normer, praksiser og språk påvirker opplevelsen av tjenesten innsyn i journal. Tjenesten er ikke spesielt tilpasset det samiske, verken språklig eller kulturelt, og vi må se på problemstillinger knyttet til psykisk helse og innsyn i journal i lys av samiske språklige og kulturelle forhold.

Mål

Samle erfaringer med bruk og opplevelse av innsyn i journal i psykisk helsevern for brukere med samisk identitet.

Metode

Semistrukturerte intervju med personer som identifiserer seg som same i møte med psykisk helsevern, som har erfaring fra psykisk helsevern og bruk av tjenesten elektronisk innsyn i journal.

Sámi oaidnu – Sámi álbmoga geavaheapmi ja vásáhus elektrovnnalaš gulahallamis psyhkalaš dearvvašvuođasuodjalusas

Prošeaktačilgehus

Prošeavtta ulbmil lea iskat mo sámi pasieanttat geavahit ja vásihit elektrovnnalaš gulahallama psyhkalaš dearvvašvuođasuodjalusas. 2020:s galgá prošeakta iskat mo pasieanttat vásihit bálvalusa gos besset lohkat iežas elektrovnnalaš journála helsenorge.no portálas, mii lea nátionála dearvvašvuođaportála.

Ovddeš dutkanbarggut čájehit ahte go fállá elektrovnnalaš journála geahčadeami pasieanttaide, de dat váikkuha mo dearvvašvuođabargit čállet journálaid, ja dat sáhttá čuohcat pasieanta ja bargi gaskavuhtii.Gávdnojit unnán dieđut dán fáttá birra. Dán váilevašvuođa háliida Nasjonalt senter for e-helseforskning ja Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG) deavdit.

Mii diehtit maid ahte olbmo dearvvašvuođa, buozalmasvuođa ja divššodeami ferte veardádallat ovttaskas divššohasa kultuvrralaš oktavuođas. Mii áigut maid guorahallat váikkuhit go sámi árvvut, norpmat, dábit ja giella olbmo vásáhussii journála geahčadeami bálvalussii. Bálvalus ii leat gielalažžat ja kultuvralažžat heivehuvvon sámiide. Mii fertet sámi oainnun geahččat čuolmmaid mat leat čatnon psyhkalaš dearvvašvuhtii ja journála geahčadeapmái.

Mihttu

Čohkket vásáhusaid journála geahčadeami bálvalusa geavaheamis psyhkalaš dearvvasvuođasuodjalusas geavaheddjiin geain lea sámi identitehta.

Metoda

Semistrukturerejuvvon jearahallamat sámi pasieanttaiguin geain lea vásáhusat psyhkalaš dearvvašvuođasuodjalusas ja elektrovnnalaš journála geahčadeamis.