Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning

Description

Prosjektet har som mål å utforske pasienter med samisk identitet sin bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern. I 2020 skal prosjektet fokusere på pasienters erfaringer med tjenesten elektronisk innsyn i sykehusjournal gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Vi vet fra tidligere forskning at å tilby elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern påvirker måten helsepersonell skriver journalen på, og kan ha konsekvenser for pasient-behandler relasjonen. Det finnes lite kunnskap om hvordan pasientene opplever tjenesten og hva de finner nyttig og mindre nyttig og dette er kunnskapshull som Nasjonalt senter for e-helseforskning og Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS) ønsker å fylle.

Vi vet også at individets forhold til helse, sykdom og behandling må sees i den enkeltes kulturelle kontekst, og vi ønsker å undersøke om samiske verdier, normer, praksiser og språk påvirker opplevelsen av tjenesten innsyn i journal. Tjenesten er ikke spesielt tilpasset det samiske, verken språklig eller kulturelt, og vi må se på problemstillinger knyttet til psykisk helse og innsyn i journal i lys av samiske språklige og kulturelle forhold.

Goals

Erfaringer med bruk og opplevelse av innsyn i journal i psykisk helsevern for brukere med samisk identitet.

Method

Semistrukturerte intervju med personer som identifiserer seg som same i møte med psykisk helsevern, som har erfaring fra psykisk helsevern og bruk av tjenesten elektronisk innsyn i journal.

Project managers

Project participant

External project participant

  • Renathe Aspeli Simonsen, SANKS

Theme

Innbyggertjenester

Project period

2020 - 2020

Last updated

30 January 2020