Monika Knudsen Gullslett

Bio

s prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Workshop EHiN/SHI 1995 - 2016
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Anne Granstrøm Ekeland
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Lene Steen Lindseth
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
PACT I og II 2015 - 2018 Pasientforløp
Gro Berntsen
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Bergmo
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Gunnar Hartvigsen
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Artur Serrano
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
Deede Gammon
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Elia Gabarron
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Context-Aware Scheduling and Allocation System 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
PCRN infrastruktur 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Line Lundvoll Warth
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
E-konsultasjoner 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Per Hasvold Eirik Årsand
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
Kritisk informasjon i Kjernejournal 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Torsten Risør
Helseplattformen 2017 - 2019 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Citizen services
Artur Serrano
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Beslutningsstøtte for pleie av kronisk smerte 2019 - 2021 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Dignity Care 2019 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen

s prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn-Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal
2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm

s faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender Anne Granstrøm Ekeland
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Bergmo Elin Johnsen
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse Deede Gammon
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen