logo

Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT)

Prosjektbeskrivelse

Helse- og sosialomsorg opplever for tiden et skifte der digitalisering, som bruk av helse- og velferdsteknologi (health and welfare technologies, HWT) vil spille en stadig viktigere rolle i bestemte omsorgsløsninger. Resultatet blir også mer effektive pasient-/brukerfokuserte prosesser som gjør det lettere å leve et uavhengig liv.

Til dette trengs en forståelse av behovene til brukere og uformelle omsorgspersoner. Dessuten trengs en forståelse av implementering av nødvendige endringer samt systemisk sosio-teknisk forståelse. Dette gjelder i flere sammenhenger, som i helseomsorg og hjemmesykepleie, handikapomsorg, sosialomsorg og i utdanning.

Det er derfor avgjørende ikke bare å tette hullet blant forskere, men også å utnytte muligheten for ulike tjenesteaktører til å skape ny kunnskap og ta del i utbredelsen av den.

Nytt i prosjektet:

Det nye i prosjektet ligger i hovedsak i den utforskende, tverrfaglige tilnærmingen, fokuset på proaktiv helse- og velferdsteknologi, og kombinasjonen av brukerperspektiver og samfunnsperspektiver.

Ved hjelp av dette produserer PROTECT ny kunnskap som kan bidra til økt tilpasning. Prosjektet dekker ulike brukergrupper – sluttbrukere (eldre brukere/pasienter og personer med handikap, og deres uformelle omsorgspersoner) og profesjonelle brukere – på en nyansert måte.

Mål

Prosjektet legger vekt på tilretteleggende faktorer for digitalisering, proaktiv helse- og velferdsteknologi med et bruker- og samfunnsperspektiv.

Metode

Vitenskapelig innhold:

Den foreslåtte seminarrekken har som mål å forene og fremme nordisk forskningsbasert kunnskap om proaktiv helse- og velferdsteknologi (HWT) med et bruker- og samfunnsperspektiv på tre nivåer:

  1. egenskapene til og behovene for proaktiv bruk av helse- og velferdsteknologi i omsorgsløsninger og prosesser for sluttbrukere (eldre brukere/pasienter og personer med handikap) og dere uformelle omsorgspersoner;
  2. implementeringen (kompetanse, arbeidsprosesser, håndtering av endringer og lignende) av bruk av proaktiv helse- og velferdsteknologi i omsorgsløsninger og prosesser fra perspektivet til profesjonelle brukere (profesjonelle omsorgspersoner), og
  3. på samfunnsnivået (inkludert organisasjonsnivået til omsorgspersoner) i den forventede fremtidige implementeringen av proaktiv helse- og velferdsteknologi for et samfunn i stadig større endring.