Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet


Prosjektbeskrivelse

Dette EØS-finansierte prosjektet (Norway Grants) søker å utjevne tilgangen til og forbedre kvaliteten på helsetjenester for fattige grupper og innbyggere som bor i fjerntliggende områder av Polen. Det skal utvikles sju modeller og prosedyrer for e-helse og digitalisering innen fagfeltene kardiologi, geriatri, psykisk helse, fødselshjelp, diabetes, palliativ behandling og kroniske sykdommer.

De valgte modellene skal finansieres og testes som pilotprosjekter i regionale sykehus og institutter, etter en åpen utlysning og utvelgelsesprosess i Polen. Pilotene skal evalueres av en uavhengig enhet, og de meste vellykkede pilotene skal deretter innføres, finansiert av offentlige midler.

Som prosjektpartner skal NSE bidra med kompetansedeling og kunnskapsoppsummeringer. NSE skal bidra med ressurser i arbeidsgrupper innen de valgte fagfeltene, og legge til rette for samarbeid mellom forskere og helsefaglig personell i Norge og Polen.

Mål

Reduksjon av sosiale helseforskjeller gjennom lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.

Metode

Prosjektet er delt opp i tre hoveddeler/aktiviteter eller arbeidspakker:

  1. Utvikling av modeller for e-helse innen sju medisinske fagområder
  2. Kompetanseheving innbyggere og helsepersonell
  3. Informasjons-kampanje om prosjektet

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartner

Finansiering

  • EEA Grants

Tema

Innbyggertjenester

Pasientforløp

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2020 - 2024

Sist oppdatert

11.05.2021