logo

Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet

Prosjektbeskrivelse

Dette EØS-finansierte prosjektet (Norway Grants) søker å utjevne tilgangen til og forbedre kvaliteten på helsetjenester for fattige grupper og innbyggere som bor i fjerntliggende områder av Polen. Det skal utvikles sju modeller og prosedyrer for e-helse og digitalisering innen fagfeltene kardiologi, geriatri, psykisk helse, fødselshjelp, diabetes, palliativ behandling og kroniske sykdommer.

De valgte modellene skal finansieres og testes som pilotprosjekter i regionale sykehus og institutter, etter en åpen utlysning og utvelgelsesprosess i Polen. Pilotene skal evalueres av en uavhengig enhet, og de meste vellykkede pilotene skal deretter innføres, finansiert av offentlige midler.

Som prosjektpartner skal Nasjonalt senter for e-helseforskning bidra med kompetansedeling og kunnskapsoppsummeringer. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra med ressurser i arbeidsgrupper innen de valgte fagfeltene, og legge til rette for samarbeid mellom forskere og helsefaglig personell i Norge og Polen.

Mål

Reduksjon av sosiale helseforskjeller gjennom lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.

Metode

Prosjektet er delt opp i tre hoveddeler/aktiviteter eller arbeidspakker:

  1. Utvikling av modeller for e-helse innen sju medisinske fagområder
  2. Kompetanseheving innbyggere og helsepersonell
  3. Informasjonskampanje om prosjektet


Open Days - webinarserie

Open Days 2022:
Open Days 2023: